04749

4749, στολή

длинная одежда или одеяние (носимое правителями, царями и священниками);
син. 2440 (ἱμάτιον), 2441 (ἱματισμός), 4158 (ποδήρης), 5509 (χιτών), 5511 (χλαμύς).


Словарь Дворецкого:
στολή дор. στολά, эол. σπολά
1) вооружение, снаряжение
Пр.:(ναυτικοῦ στρατοῦ Эсхил (525/4-456 до н.э.))
πᾶσαν τοξικέν ἔχων στολήν Платон (427-347 до н.э.) — в полном стрелковом снаряжении

2) вооруженные силы, войско
Пр.:(τὸ λοιπὸν τᾶς στολᾶς Эсхил (525/4-456 до н.э.))
3) одежда, одеяние, костюм
Пр.:(ἱππική Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.); βαρβαρική Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
4) шкура
Пр.:(θηρός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))

< Предыдущий код 4748 | Следующий код 4750 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!