02441

2441, ἱματισμός

одеяние, одежда, платье;
обычно употр. о дорогой или качественной одежде;
син. 2440 (ἱμάτιον), 4158 (ποδήρης), 4749 (στολή), 5509 (χιτών), 5511 (χλαμύς).


Словарь Дворецкого:
ἱμᾰτισμός (ῑμ) одежда, платья, одеяние Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126), Новый Завет

< Предыдущий код 2440 | Следующий код 2442 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!