05509

5509, χιτών

1. хитон (нижняя одежда, преимущественно из льняной ткани, поверх которой обычно надевалась верхняя одежда);
2. одежда, платье;
син. 2440 (ἱμάτιον), 2441 (ἱματισμός), 4158 (ποδήρης), 4749 (στολή), 5511 (χλαμύς).


Словарь Дворецкого:
χῐτών ион. κῐθών, дор. κῐτών -ῶνος
1) хитон (нательная одежда, преимущ. из льняной ткани, поверх которой обычно надевалась φᾶρος, χλαῖνα или ἱμάτιον) Гомер (X-IX вв. до н.э.) etc.
2) (вообще) одежда, платье Эсхил (525/4-456 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126)
Пр.:λάϊνον ἕσσαι χιτῶνα Гомер (X-IX вв. до н.э.) — облечься в каменную одежду, т.е. быть побитым камнями
3) броня
Пр.:(χ. χάλκεος Гомер (X-IX вв. до н.э.))
χ. στρεπτός Гомер (X-IX вв. до н.э.) — кольчуга

4) (в обуви) передок Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
5) кожа, оболочка (sc. ἐχίδνης Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τῆς καρδίας Аристотель (384-322 до н.э.))
6) сеть
Пр.:(χιτῶνες τριγλοφόροι «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм)
7) ограда
Пр.:(τειχέων κιθῶνες Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
8) полотнище
Пр.:χ. κόκνινος или φοινικοῦς Плутарх (ок. 46 - ок. 126) (лат. vexillum) — ярко-красный флаг (вывешивался над палаткой римск. полководца, как сигнал к выступлению или к бою)

< Предыдущий код 5508 | Следующий код 5510 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!