02985

2985, λαμπάς

факел, светильник, лампада, светоч (большая свеча, факел);
син. 3088 (λύχνος), 5338 (φέγγος), 5457 (φῶς), 5458 (φωστήρ).


Словарь Дворецкого:
λαμπάς
I
-άδος (ᾰδ)
1) факел, светоч
Пр.:(πευκίνη Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
λαμπάδος τὸ σύμβολον Эсхил (525/4-456 до н.э.) — сигнальный огонь

2) (= λαμπαδηδρομία)
Пр.:λαμπάδα τρέχειν Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — совершать факельный пробег;
λ. ἀφ΄ ἵππων τῇ θεῷ Платон (427-347 до н.э.) — конный пробег с факелами в честь богини

3) дневное светило, солнце
Пр.:τὸ λαμπάδος ὄμμα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — солнечный диск
4) солнечный свет, день
Пр.: ἐπιοῦσα λ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — наступающий (следующий) день
5) молния
Пр.:δαμασθεὴς λαμπάσιν κεραυνίοις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — пораженный ударами молнии
6) огненный метеор Аристотель (384-322 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.
7) лампада, светильник Новый Завет
II
-άδος adj. f озаренная светом факелов
Пр.:(ἀκταί Софокл (ок. 496-406 до н.э.))

< Предыдущий код 2984 | Следующий код 2986 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!