00737

737, ἄρτι

только что, теперь, ныне;
с 575 (ἀπό) обозн.: отныне;
с 2193 (ἕως) обозн.: доныне, доселе.


Словарь Дворецкого:
ἄρτῐ
adv.
1) только что, совсем недавно
Пр.:οὐκ ἐν τῷ ἄ. μόνον, ἀλλὰ καὴ ἐν τῷ νῦν Платон (427-347 до н.э.) — не только для недавнего прошлого, но и для настоящего
2) как раз теперь, ныне
Пр.:(νῦν ἄ. Платон (427-347 до н.э.); ἄ. καὴ πρῴην Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
ἄ. Платон (427-347 до н.э.) — теперешний, настоящий;
ἄ. μέν … ἄ. δέ Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — то …, то;
ἕως ἄ. Новый Завет — доселе;
ἀπ΄ ἄ. Новый Завет — отныне

3) (о будущем) редко сейчас же, немедленно Лукиан (ок. 120 - ок. 190)

< Предыдущий код 736 | Следующий код 738 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!