00738

738, ἀρτιγέννητος

новорожденный, недавно родившийся.


Словарь Дворецкого:
ἀρτι-γέννητος 2
недавно родившийся, новорожденный
Пр.:(ἑρπετόν τι Лукиан (ок. 120 - ок. 190))

< Предыдущий код 737 | Следующий код 739 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!