Читать Библию ‹ Перевод кода стронга 2193

02193

2193, ἕως

пока, пока не, до тех пор пока, доколе, покуда.


Словарь Дворецкого:
 I ἕως (gen. и acc. ἕω, dat. ἕῳ), эп.-ион. ἠώς (gen. ἠοῦς, ἡόος и ἠῶθι, dat. ἠοῖ, acc. ἠῶ и ἠόα), дор. ἀώς, эол. αὔως ἡ
1) утренняя заря, денница, рассвет: ἡ φωσφόρος ἕως διώκουσα ἄστρα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) светоносная денница, прогоняющая звезды; πρὸ τῆς ἕω Фукидид (460-396 до н.э.) и ἠῶθι πρό Гомер (X-IX вв. до н.э.) до рассвета; πρὸς πρώτην ἕω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) или ἐπειδὴ ἕως ἔμελλε γίγνεσθαι Фукидид (460-396 до н.э.) когда стала заниматься заря, когда забрезжило утро; ἅμα (τῇ) ἕῳ и ἐπὶ τὴν ἕω Фукидид (460-396 до н.э.), εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω, ἐπειδὴ ἕως ἐγένετο Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) с наступлением зари, ранним утром; ἠοῦς Гомер (X-IX вв. до н.э.) с самого рассвета; μέχρι ἕως ἐγένετο Платон (427-347 до н.э.) до (появления) зари; ἀπ᾽ ἠοῦς μέχρι δείλης Платон (427-347 до н.э.) от зари до вечера; ἔξ ἕω μέχρι τῆς ἐτέρας ἕω Платон (427-347 до н.э.) от одной утренней зари до другой; ὅσον τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς Гомер (X-IX вв. до н.э.) где только сияет заря, т. е. по всему свету;
2) день, сутки: ὅτε ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς Гомер (X-IX вв. до н.э.) когда с этой поры настал двенадцатый день, т. е. на двенадцатый день после этого; ἠοῖ τῇ προτέρῃ Гомер (X-IX вв. до н.э.) накануне, вчера;
3) восток (ἀπὸ ἠοῦς πρὸς ἑσπέρην Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.)): πρὸς ἕω βλέπειν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) быть обращенным на восток; τὰ πρὸς τὴν ἠῶ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) восточные области; πρὸς ἕω τῆς πόλεως Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) к востоку от города.

II ἕως, эп. тж. εἵως (у Гомер (X-IX вв. до н.э.) двухсложно ÐÂ или односложно, редко ÂÐ) conj.
1) пока не, до тех пор пока:
1) с conjct. + ἄν (эп. κε) для выраж. будущего или обусловленного действия: εἵως κεν Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ Гомер (X-IX вв. до н.э.) (Гермес будет провожать Приама), пока не приведет (его) к Ахиллу; иногда без ἄν: ἕως ἀνῇ τὸ πῆμα τοῦτο Софокл (ок. 496-406 до н.э.) пока не утихнет это страдание;
2) с opt. в косвенной речи для выраж. прошедшего действия: περιεμένομεν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσμωτήριον Платон (427-347 до н.э.) мы всякий раз ожидали, пока не откроется тюрьма (Сократа); иногда с ἄν (κε): οὐκ ἀποκρίναιο, ἕως ἂν τὰ ἀπὸ τῆς ὑποθέσεως ὁρμηθέντα σκέψαιο Платон (427-347 до н.э.) ты (ведь) не пожелал бы отвечать, пока не разобрался бы в том, что следует из (выставленного тобой) положения;
3) редко с inf.: ἐντειλάμενος ἐς τὸ ὀπίσω διεκπλώειν, ἕως ἐς Αἴγυπτον ἀπικνέεσθαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) предложив (им) плыть обратно, пока не прибудут в Египет;
2) пока, в то время как, покуда:
1) с ind. для выраж. одновременности: ἤσθιε, ἕως ὅ τ᾽ ἀοιδὸς ἄειδεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) (Одиссей) ел в то время, как пел певец; иногда без глагола: ἕως ἔτι σοι σχολή Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) покуда у тебя есть еще время; οἱ δ᾽ εἵως σῖτον ἔχον καὶ οἶνον, τόφρα βοῶν ἀπέχοντο Гомер (X-IX вв. до н.э.) пока у них были хлеб и вино, они не трогали быков (Гелиоса);
2) с conjct. + ἄν для будущего действия: ἕως ἂν αἴθῃ πῦρ Эсхил (525/4-456 до н.э.) пока (Эгист) будет разжигать пламя (на очаге Клитемнестры), т. е. пока будет длиться их союз;
3) с opt. для выраж. вневременно-постоянного действия: μηδὲν ἂν μεῖζον μηδὲ ἔλαττον γενέσθαι, ἕως ἴσον (ἂν) εἴη αὐτὸ ἑαυτῷ Платон (427-347 до н.э.) (мы скажем, что) ничто не становится ни большим, ни меньшим, пока оно равно себе самому;
3) (с тем) чтобы, для того, чтобы с opt.: πέμπε πρὸς δώματα Ὀδυσσῆος, εἵως Πηνελόπειαν παύσειε κλαυθμοῖο Гомер (X-IX вв. до н.э.) (призрак Ифтимы Афина) послала в дом Одиссея, чтобы унять плач Пенелопы.

III ἕως, эп. εἵως praep. cum gen. (тж. с другими предлогами и наречиями)
1) (вплоть) до (ἕως Ἡρακλέους στηλῶν Аристотель (384-322 до н.э.); ἕως τοῦ νῦν Новый Завет): ἕως οὗ ἀπέδεξαν ἁπάσας αὐτάς Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) до тех пор, пока не показали всех (изображений); ἕως τοῦ ἀποτῖσαι Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. пока не заплатит; ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω Новый Завет сверху донизу; ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλήν Новый Завет внутрь самого двора; ἕως εἰς τὸν χάρακα Полибий (ок. 200-120 до н.э.) до вала; ἕως πρὸς ἑῷον ἀστέρα Палатинская антология – сборник разных авторов и разных эпох до восточной звезды; οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός Новый Завет нет (решительно) ни одного;
2) к (διελθεῖν ἕως τινος Новый Завет).

IV ἕως, эп. тж. εἵως adv.
1) в течение некоторого времени, вначале, сначала: τὼ δ᾽ ἕως ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο Гомер (X-IX вв. до н.э.) оба (орла) сначала летели (словно) дуновением ветра;
2) постоянно, всегда: εἵως ἐγὼ καὶ Ὀδυσσεὺς οὐ δίχα ἐβάζομεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) мы с Одиссеем никогда не говорили по-разному.

< Предыдущий код 2192 | Следующий код 2194 >* О переводе...

* 📖 Оглавление...

* Скачать перевод Библии на ПК!