05442

5442, φυλάσσω

1. сторожить, стеречь;
2. хранить, сохранять, беречь;
3. соблюдать;
LXX: 05337 (נצל‎), 08104 (שׂמר‎);
син. 5083 (τηρέω), 5432 (φρουρέω).


Словарь Дворецкого:
φῠλάσσω
атт. φῠλάττω
1) сторожить, охранять, стеречь
Пр.:(μῆλα и περὴ μῆλα Гомер (X-IX вв. до н.э.))
οἶνος, ὃν σὺ φυλάσσεις Гомер (X-IX вв. до н.э.) — вино, которое ты бережешь;
σῴζειν τι καὴ φ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — тщательно беречь что-л.;
τέν ἑωυτῶν (sc. χώραν) φ. Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — охранять свою страну;
φυλάσσετον οὖτος σὲ κάι σὺ τόνδε Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — берегите оба друг друга

2) тж. med. нести охрану, быть на страже (в карауле), стоять на часах
Пр.:( Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126); φ. и φυλάσσεσθαι νύκτα Гомер (X-IX вв. до н.э.))
φ. πάννυχον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — быть на страже всю ночь;
φυλακὰς φ. Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — нести караульную службу, κατὰ διαδοχέν φ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) посменно нести охрану

3) тж. med. сохранять, удерживать
Пр.:(τῇ μνήμῃ τὰ λεχθέντα Платон (427-347 до н.э.); αἰδῶ καὴ φιλότητά τινος φ. Гомер (X-IX вв. до н.э.); φθόνος φυλάσσεται παρά τινι Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
φρεσὴ σῇσι φύλαξαι Гомеровские гимны, X-IX вв. — сохрани (это) в своей памяти;
τὰ λελεγμένα ἄρρητ΄ ἐγώ σοι κἀτελῆ φυλάξομαι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — слова твои я сохраню в себе несказанными и неоконченными, т.е. предам их забвению

4) (свято) хранить, соблюдать, исполнять
Пр.:(ὅρκια Гомер (X-IX вв. до н.э.); νόμον Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); τὰς σπονδάς Плутарх (ок. 46 - ок. 126); σιγέν φ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἓν μόνον φ. Платон (427-347 до н.э.) — соблюдать одно лишь условие

5) приберегать, припасать, предназначать
Пр.:(τὸ μέρος τοῖς θεοῖς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); τιμωρίαν τινὴ φυλάξαι Демосфен (384-322 до н.э.))
τοῖς ἀξίοις σπουδῆς φυλάξαι ἑαυτόν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — предназначить себя для серьезных дел

6) предохранять, обеспечивать, ограждать
Пр.:(τινὰ ἀπό τινος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
φυλάττεσθαί τινα (τι) Эсхил (525/4-456 до н.э.) и τινος Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — остерегаться (избегать) кого(чего)-л.;
εὖ φ. κλῄθροισι πύλας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — хорошо запереть ворота на замки;
πεφυλκγμένον εἶναι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — беречься, быть осторожным;
ταῦτα πρὸ πολλοῦ ἐφυλάξαντο Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — они давно уже остерегались этого;
φυλὰττου ὅπως μέ ποιήσῃς τι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — берегись, как бы тебе не сделать чего-л.;
φύλαξαι μέ θράσος τέκῃ φόβον Эсхил (525/4-456 до н.э.) — смотри, как бы отвага не породила страх, т.е. не привела бы к беде

7) подстерегать, следить, выслеживать, выжидать
Пр.:(νόστον Гомер (X-IX вв. до н.э.); τοὺς πολεμίους Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
δείλην ὀψίην γινομένην τῆς ἡμέρης φυλάξανες Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — дождавшись заката;
φυλάξασα τὸν Ξέρξεα δεῖπνον προτιθέμενον Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — выждав устроенного Ксерксом пира;
φ. τὸν χειμῶνα Демосфен (384-322 до н.э.) — дожидаться наступления зимы

8) держать под стражей
Пр.:(τινὰ ἐν πὲδαις Плутарх (ок. 46 - ок. 126))

< Предыдущий код 5441 | Следующий код 5443 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!