05432

5432, φρουρέω

сторожить, охранять, стеречь, держать под стражей, соблюдать;
син. 5083 (τηρέω), 5442 (φυλάσσω).


Словарь Дворецкого:
φρουρέω
1) нести охрану или гарнизонную службу
Пр.:(ἐν Ἐλεφαντίνῃ, τὸν πάντα χρόνον Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); ἐν Ναυπάκτῳ и περὴ Ναύπακτον Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
οἱ φρουροῦντες Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — стража, гарнизон

2) сторожить, охранять
Пр.:(τέν χώρην Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); βρέτας τῆς Ἀθηνᾶς Эсхил (525/4-456 до н.э.))
φ. τινα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) и ἐπί τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — охранять кого-л.;
τέν ἀτερπῆ πέτραν φ. Эсхил (525/4-456 до н.э.)(о Прометее) быть прикованным к ужасной скале;
στόμα εὔφημον φ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — хранить благоговейное молчание (ср. лат. favere linguis)

3) наблюдать, следить
Пр.:φ. ὄμμα ἐπί τινι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — внимательно следить за чем-л.;
σοὴ τὸ σὸν μελέσθω βάντι φρουρῆσαι χρέος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — пусть будет твоей заботой пойти и исполнить свой долг;
φ. τὸ ἦμαρ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — выжидать день

4) подстерегать
Пр.:φρουρεῖσθαι ὑπὸ πολεμίων Платон (427-347 до н.э.) — быть отовсюду окруженным врагами;
ἐν παντὴ σκορπίος φρουρεῖ λίθῳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — под каждым камнем притаился скорпион, т.е. опасности подстерегают отовсюду

5) тж. med. остерегаться, беречься
Пр.:φ. μηδὲν ἐξαμαρτάνειν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — остерегаться недостойных поступков;
φρουρεῖσθαι βέλεμνά τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — увертываться от чьих-л. стрел

< Предыдущий код 5431 | Следующий код 5433 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!