05441

5441, φύλαξ

страж, сторожевой, дозорный, караульный.


Словарь Дворецкого:
φύλαξ
I
-ᾰκος (ῠ) adj.
1) несущий охрану, дозорный
Пр.:(ἄνδρες Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) сторожевой, т.е. находящийся в охранении или резервный
Пр.:(λόχοι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
II
-ᾰκος , реже
1) страж, караульный, дозорный
Пр.:(φύλακά τινα ἐφιστάναι τινί Эсхил (525/4-456 до н.э.); φύλακα καταστῆσαι ἐν τῇ οἰκίᾳ Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
φύλακες τοῦ σώματος Платон (427-347 до н.э.) — телохранители;
φύλακες κατὰ τὰς πύλας Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — стража у ворот;
τοῦ δεσμωτηρίου φ. Платон (427-347 до н.э.) — тюремщик;
οἱ ὄπισθεν φύλακες Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — тыловое охранение, арьергард

2) защитник, блюститель, хранитель
Пр.:(τῆς χώρας Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
φύλακα παιδὸς χρηΐζειν τινὰ γενέσθαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — просить кого-л. присматривать за ребенком;
φύλακες Ἀργείου δορός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — защитники (Фив) от аргивской армии;
φ. νόμων Платон (427-347 до н.э.) — блюститель (хранитель) законов

3) исполнитель
Пр.:(φύλακες ἀγαθοὴ τοῦ ἐπιταττομένου Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
φύλακες τοῦ παρ΄ αὐτοῖς δόγματος Платон (427-347 до н.э.) — те, кто проводит в жизнь собственный взгляд

< Предыдущий код 5440 | Следующий код 5442 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!