01658

1658, ἐλεύΘερος

свободный, вольный, независимый;
LXX: 02617 (חֶסֶד‎).


Словарь Дворецкого:
ἐλεύθερος 3 и 2
1) свободный, вольный, независимый
Пр.:(οἱ δοῦλοι καὴ οἱ ἐλεύθεροι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); πολίτης Аристотель (384-322 до н.э.); ἐ. οὔτις ἐστὴ πλέν Διὸς Эсхил (525/4-456 до н.э.); πόλις κοινωνία τῶν ἐλευθέρων ἐστίν Аристотель (384-322 до н.э.); ἐλεύθεροι ἀπ΄ ἀλλήλων Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
ἐλεύθερόν τινά τινος κτίσαι Эсхил (525/4-456 до н.э.) или θεῖναι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — избавить кого-л. от чего-л.;
ἐλευθερον ἦμαρ ἀπούρας Гомер (X-IX вв. до н.э.) — лишив свободы, обратив в рабство;
κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — поставить чащу (в честь) свободы;
εἰς ἐλευθέραν φυλακέν ἀποθέσθαι τινά Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — подвергнуть кого-л. домашнему аресту;
ἀγορὰ ἐλευθέρα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); — свободная площадь, т.е. закрытая для представителей «неблагородных» профессий (торговцев, ремесленников и проч.)

2) подобающий свободному гражданину, благородный
Пр.:(λόγος Софокл (ок. 496-406 до н.э.); φρονήματα, ἦθος Платон (427-347 до н.э.); μεγαλόψυχος καὴ ἐ. Аристотель (384-322 до н.э.))
3) необремененный долгами
Пр.:(χρήματα Демосфен (384-322 до н.э.))
4) освобожденный, оправданный
Пр.:(αἵματος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))

< Предыдущий код 1657 | Следующий код 1659 >



* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!