01657

1657, ἐλευΘερία

свобода, независимость, вольность.


Словарь Дворецкого:
ἐλευθερία ион. ἐλευθερίη
1) свобода, свободное состояние
Пр.:(ὑπόθεσις τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐ., sc. ἐστίν Аристотель (384-322 до н.э.))
2) независимость
Пр.:(τινός и ἀπό τινος Платон (427-347 до н.э.))
3) вольность, разнузданность
Пр.:(ἀκολασία καὴ ἐ. Платон (427-347 до н.э.))

< Предыдущий код 1656 | Следующий код 1658 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!