01659

1659, ἐλευΘερόω

освобождать, отпускать на волю.


Словарь Дворецкого:
ἐλευθερόω
1) освобождать
Пр.:(πατρίδα Эсхил (525/4-456 до н.э.); πόλιν Демосфен (384-322 до н.э.); τὰς πόλεις ἀπότινος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
τόν ἔσπλουν ἐλευθερῶσαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — сделать свободным вход для кораблей;
ἐ. ἐκ δρασμῶν πόδα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — прекратить бегство, остановиться;
πᾶν ἐ. στόμα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — воздерживаться от обвинительных речей;
med. — освобождаться, избавляться (φιλαιάκτων κακῶν Эсхил (525/4-456 до н.э.))

2) освобождать, отпускать на волю
Пр.:(τοὺς δούλους Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἐλευθεροῦσθαι ὑπό τινος Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
3) освобождать, оправдывать
Пр.:(ἐ. τινα τοῦ φόνου Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); οἱ ἀναίτιοι ἐλευθερωθήσονται Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))

< Предыдущий код 1658 | Следующий код 1660 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!