05563

5563, χωρίζω

отделять, разделять, разводить, удалять, разлучать, отлучать.


Словарь Дворецкого:
χωρίζω
I
[χώρα] помещать, ставить
Пр.:(τέν τάξιν ἐπὴ τῷ μέσῳ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
II
[χωρίς I]
1) отделять, разделять, разобщать
Пр.:(τι καί τι и τί τινος Платон (427-347 до н.э.))
χωρίσαι τι κατὰ φυλός Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — разбить что-л. на категории;
αἱ γνῶμαι κεχωρισμέναι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — разделившиеся мнения, разногласие;
τούτου χωρισθεῖσ΄ ἐγὼ ὄλλυμαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — без него я погибну;
χωρισθῆναι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — отделиться, уйти;
χωρισθεὴς εἰς Χαλκίδα Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — ушедший в Халкиду;
χωρίζεσθαι ἐκ τοῦ χάρακος Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — удаляться от вала;
κεχωρισμένη ἀπὸ τοῦ ἀνδρός Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — разведенная с мужем;
οἱ χωρίζοντες «разделители» (т.е. те грамматики, которые приписывали «Илиаду» и «Одиссею» различным авторам)

2) разграничивать, различать
Пр.:(τι καί τι Платон (427-347 до н.э.); τι ἀπό τινος Аристотель (384-322 до н.э.))
πολὺ κεχωρισμένος τινός Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — сильно отличающийся от чего-л.;
χωρίζεσθαί τινος и τινι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — и ἀπό τινος Исократ (436-338 до н.э.) отличаться от чего-л.

< Предыдущий код 5562 | Следующий код 5564 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!