05564

5564, χωρίον

место, земельный участок, поместье, земля.


Словарь Дворецкого:
χωρίον
τό [demin. к χώρα и χῶρος]
1) место, местность
Пр.:(πετρῶδες Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἱππάσιμον Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
2) область, страна, край
Пр.:(χ. Αἰγύπτου Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
τὸ χ. Ἀττικόν Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — территория Аттики

3) мат. пространство, площадь, плоскость
Пр.:(τετράγωνον Платон (427-347 до н.э.))
4) воен. укрепленный пункт
Пр.:(χωρία καταλαμβάνειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
τὸ ἐπίμαχον χ. τῆς ἀκροπόλιος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — удобный для штурма пункт акрополя

5) земельный участок, поместье Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
Пр.:χ. ἰδιώτου Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — частная усадьба;
οἱ τῶν χωρίων φραγμοί Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — усадебные ограды

6) место (в книге), отрывок
Пр.:(τὸ χ. τῆς γραφῆς Лукиан (ок. 120 - ок. 190))
κατὰ τόδε τὸ χ. δῆλον, ὅτι … Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — это место ясно показывает, что …

7) промежуток времени, период
Пр.:τοῖς ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἦν τὸ χ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — этот период обойден молчанием всеми (историками)
8) место на рынке, торговое помещение, палатка
Пр.:(τοῦ χωρίου μίσθωσις Демосфен (384-322 до н.э.))

< Предыдущий код 5563 | Следующий код 5565 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!