05407

5407, φονεύω

убивать, умерщвлять.


Словарь Дворецкого:
φονεύω
убивать, умерщвлять
Пр.:(τινά Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Платон (427-347 до н.э.))
τίς φονεύει ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — кто убийца?;
δίκαι τῶν φονευσάντων πάρα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — возмездие убийцам

< Предыдущий код 5406 | Следующий код 5408 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!