05406

5406, φονεύς

убийца;
син. 443 (ἀνΘρωποκτόνος), 4607 (σικάριος).


Словарь Дворецкого:
φονεύς
I
-έως adj. убийственный, губительный
Пр.:(κνώδων Софокл (ок. 496-406 до н.э.); χείρ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
II
-έως , убийца Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.) etc.
Пр.:φ. αὑτοῦ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — самоубийца

< Предыдущий код 5405 | Следующий код 5407 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!