05223

5223, ὕπαρξις

собственность, имущество, достояние, приобретенное или нажитое богатство, добро;
син. 2933 (κτῆμα).


Словарь Дворецкого:
ὕπ-αρξις -εως
1) существование, бытие
Пр.:(ὕ. καὴ ἀνυπαρξία Аристотель (384-322 до н.э.); ὕ. καὴ νόησις Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
2) вещество
Пр.: τοῦ κέρατος ὕ. Секст Эмпирик (3 в. н.э.) — вещество рога
3) тж. pl. (= τὰ ὑπάρχοντα) достояние, имущество Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э., Плутарх (ок. 46 - ок. 126), Новый Завет

< Предыдущий код 5222 | Следующий код 5224 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!