02933

2933, κτῆμα

имущество, имение, приобретенное или нажитое богатство, добро;
син. 5223 (ὕπαρξις).


Словарь Дворецкого:
κτῆμα -ατος τό тж. pl.
1) приобретенное, нажитое, имущество, богатство, собственность, добро
Пр.:(πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται Гомер (X-IX вв. до н.э.); κτήματα καὴ χρήματα Платон (427-347 до н.э.); κτήματα καὴ ὑπάρξεις Новый Завет)
κ. τῆς νίκης λαβεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — одержать победу

2) (тж. κ. ἔμψυχον Аристотель (384-322 до н.э.)) раб, рабыня
Пр.:(παλαιὸν οἴκων κ. δεσποίνης ἐμῆς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
3) ценность, сокровище
Пр.:(νομίζειν κ. τέν αὐθαδίαν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
κ. εἰς ἀεί Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — нетленное сокровище, непреходящая ценность

4) недвижимое имущество, земельные владения
Пр.:(κ. ἔχειν ἐν Βοιωτίᾳ Демосфен (384-322 до н.э.))
5) свойство, качество
Пр.:(κ. ἐμπεφυκός Платон (427-347 до н.э.))

< Предыдущий код 2932 | Следующий код 2934 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!