05055

5055, τελέω

1. кончать, оканчивать;
2. исполнять, совершать, выполнять;
3. платить;
LXX: 03615 (כּלה‎).


Словарь Дворецкого:
τελέω эп. тж. τελείω (fut. τελέσω - эп. τελέσσω и τελέω, атт. τελῶ, aor. ἐτέλεσα - эп. ἐτέλεσσα, pl. τετέλεκα; pass.: aor. ἐτελέσθην, pf. τετέλεσμαι)
1) кончать, оканчивать
Пр.:(τι, τετέλεστο ἔργοι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
τελέσαι δόμον Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.) — выстроить дом;
τετελεσμένον γενέσθαι Аристотель (384-322 до н.э.) — возникнуть в законченном виде;
τελέσασθαι δίκην Демосфен (384-322 до н.э.) — довести судебное дело до конца

2) совершать, выполнять
Пр.:(ἱερά Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
τ. ἀέθλους Гомер (X-IX вв. до н.э.) — сражаться;
νόμους σώζοντα τὸν βίον τ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — всю жизнь соблюдать законы, жить согласно законам;
τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — сказать и тут же сделать;
ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — сказано - сделано;
ὅτε τρίτον ἦμαρ τέλεσ΄ Ἠώς Гомер (X-IX вв. до н.э.) — с наступлением третьего дня (досл. когда свершила третий день Эос)

3) осуществлять, исполнять
Пр.:(ὑπόσχεσιν Гомер (X-IX вв. до н.э.); λιτάς Эсхил (525/4-456 до н.э.); τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα Новый Завет)
ἅ ῥ΄ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — то, чему не суждено было сбыться;
τὸ δὲ καὴ τετελεσμένον ἔσται Гомер (X-IX вв. до н.э.) — и это исполнится;
τ. κότον или χόλον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — удовлетворять (свой) гнев, вымещать злобу;
σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας Гомер (X-IX вв. до н.э.) — ты не исполнил его желания;
Διὸς δ΄ ἐτελείετο βουλή Гомер (X-IX вв. до н.э.) — свершалась воля Зевса

4) осуществляться, сбываться Эсхил (525/4-456 до н.э.)
Пр.:τελοῦσιν ἀραί Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — сбываются проклятья
5) умерщвлять, убивать
Пр.:οἴμοι τελουμένου! Эсхил (525/4-456 до н.э.) — увы, он убит!
6) доводить до совершенства
Пр.:(ἀρετάν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); τελεσθεὴς ὄλβος Эсхил (525/4-456 до н.э.))
7) делать счастливым
Пр.:(τινα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
8) делать
Пр.:(ἡμέρους ἅπαντας Менандр (342-290 до н.э.))
9) производить на свет, создавать
Пр.:(ταυρόκερων θεόν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
10) причинять, доставлять, ниспосылать
Пр.:(γῆρας ἄρειόν τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.); κακά τινι Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
11) вносить, платить, уплачивать
Пр.:(μισθόν Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἀργύριόν τινι Платон (427-347 до н.э.); φόρους Новый Завет)
τ. τὸ μετοίκιον Платон (427-347 до н.э.) — платить установленный для метэков налог;
τ. τέν ἱππάδα Исей (ок. 420-350 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126); — платить налоги по всадническому цензу

12) (от)давать, приносить
Пр.:(δῶράτινι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ψυχὰν Ἀΐδᾳ τ. Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — отдавать душу Аиду, т.е. умирать

13) платить налоги
Пр.:κατὰ λόγον τῆς τεταγμένης ἀποφορῆς τ. Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — платить налоги в соответствии с установленной податной разверсткой;
τὸν σῖτον τ. Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — вносить (натуральный) налог хлебом;
τ. εἰς ἱππέας Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — платить налоги по списку всадников, т.е. принадлежать к сословию всадников

14) принадлежать, относиться
Пр.:(ἐς Ἕλληνας Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); εἰς ἄνδρας Платон (427-347 до н.э.); ἐν συγκλήτῳ Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
εἰς ἀστοὺς τ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — числиться горожанином;
πρός τινα τελέσαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — сравнить (кого-л.) с кем-л.

15) расходовать, тратить
Пр.:(χρήματα πολλά Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
οὐ πολὺ τελέσας Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — без больших расходов;
τὰ τελούμενα εἴς τι Платон (427-347 до н.э.) — расходы на что-л.

16) приходить, доходить
Пр.:(ἐξ Ἀβδήρων ἐς Ἴστρον Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
τ. ἐπὴ τὸ τέρμα Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — достигать места назначения;
τὰς πόλεις τ. Новый Завет — обойти (все) города;
εἰς ἐνενήκοντα τ. ἔτη Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — дожить до девяностолетнего возраста;
ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη Новый Завет — пока не пройдет тысяча лет

17) вводить в таинства, посвящать
Пр.:(τινα Платон (427-347 до н.э.))
τελεσθῆναι Διονύσῳ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) или Βακχεῖα Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — быть посвященным в таинства Диониса (Вакха):
τελεῖσθαι τελετέν или τέλεσι Платон (427-347 до н.э.) — получать посвящение;
τετελεσμένος σωφροσύνῃ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — приобщившийся к благоразумию, благоразумный;
στρατηγὸς τελεσθῆναι Демосфен (384-322 до н.э.) — быть назначенным в полководцы

< Предыдущий код 5054 | Следующий код 5056 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!