04386

4386, πρότερον

прежде, раньше, ранее.


Словарь Дворецкого:
πρότερον
I
(τό) adv. прежде, раньше
Пр.:οὐ π. πρίν или ἕως Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), μέ π. ἀλλ΄ ὅταν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — не раньше чем;
π. χρόνος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и αἱ π. ἡμέραι Новый Завет — прошлое время;
Κῦρος π. Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — Кир Старший;
τὰ π. ἀδικήματα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — прежние обиды

II
(τό) praep. cum gen. прежде, ранее, до
Пр.:(π. τῆς ἁλώσεως Демосфен (384-322 до н.э.); τὸ π. τῶν ἄνδρων τούτων Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))

< Предыдущий код 4385 | Следующий код 4387 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!