04313

4313, προπορεύομαι

идти впереди, предшествовать.


Словарь Дворецкого:
προ-πορεύομαι
1) идти вперед или впереди
Пр.:(π. ἔμπροσθεν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); τινος Аристотель (384-322 до н.э.), Новый Завет; πρὸ προσώπου τινός Новый Завет)
π. ἐπὴ δύο ἡμέραις Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — быть впереди на два дневных перехода;
οἱ προπορευσάμενοι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — авангард

2) выдвигаться (на должность)
Пр.:(πρὸς τέν ἀρχήν Полибий (ок. 200-120 до н.э.))

< Предыдущий код 4312 | Следующий код 4314 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!