03816

3816, παῖς

1. ребенок, дитя, младенец, юноша, отрок, девица;
2. (молодой) раб, слуга.


Словарь Дворецкого:
παῖς
παιδός, эп. тж. πάϊς и (voc. παῖ - эп. тж. πάϊ; pl.: gen. παίδων, dat. παισί - эп. παίδεοσι)
1) ребенок, дитя, мальчик или девочка
Пр.:π. παιδός Гомер (X-IX вв. до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — внук;
πέτρας ὀρείας π. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — дитя горных скал, т.е. Эхо;
ἐκ παιδός Платон (427-347 до н.э.) — с детства;
ἐκ τῶν παίδων εὐθύς Платон (427-347 до н.э.) — с раннего детства;
π. συφορβός Гомер (X-IX вв. до н.э.) — юный свинопас;
ἀμπέλου π. Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — дитя виноградной лозы, т.е. вино;
παῖδες τᾶς ἀμιάντου Эсхил (525/4-456 до н.э.) — дети морской пучины, т.е. морские животные

2) pl. сыны (в описаниях, преимущ. не переводится)
Пр.:οἱ παῖδες Ἀσκληπιοῦ Платон (427-347 до н.э.) — сыны Асклепия, т.е. врачи;
Λυδῶν παῖδες Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — лидийцы;
δυστήνων παῖδες Гомер (X-IX вв. до н.э.) — несчастные;
οἱ ζωγράφων παῖδες Платон (427-347 до н.э.) — живописцы

3) юный раб Эсхил (525/4-456 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) etc.

< Предыдущий код 3815 | Следующий код 3817 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!