03766

3766, οὐκοῦν

итак, следовательно, стало быть.


Словарь Дворецкого:
οὐκ-οῦν
adv.
1) итак, следовательно, стало быть
Пр.:οὐ. ἀποκρινεῖ ; Платон (427-347 до н.э.) — так ты ответишь (мне)?;
οὐ., ὅταν δέ μέ σθένω, πεπαύσομαι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — ну что же, если нет у меня сил, буду бездействовать

2) (в ответах) очевидно, конечно
Пр.:οὐ. χρή Платон (427-347 до н.э.) — конечно, следует (сделать это)

< Предыдущий код 3765 | Следующий код 3767 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!