03765

3765, οὐκέτι

уже не, более не.


Словарь Дворецкого:
οὐκ-έτῐ
adv. тж. раздельно уже не, более не
Пр.:οὐ. ἔχω σοι λέγειν Платон (427-347 до н.э.) — мне больше нечего тебе сказать;
ἐπεὴ ἐξῆλθεν, οὐκέτ΄ εἶδέν με Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — с тех пор как (Орест) ушел, он больше меня не видел

< Предыдущий код 03764 | Следующий код 03766 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!