02350

2350, Θορυβέω

возмущать, приводить в замешательство, поднимать смятение, тревожить;
страд. быть в смятении, тревожиться, волноваться.


Словарь Дворецкого:
θορῠβέω
1) производить шум, шуметь
Пр.:(οἱ οἰκέται ἔπινον καὴ ἐθορύβουν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); καταγελᾶν καὴ θ. Платон (427-347 до н.э.))
2) шуметь в знак одобрения
Пр.:τεθορυβημένος λόγος Исократ (436-338 до н.э.) — речь, встреченная шумным одобрением
3) шуметь в знак неодобрения
Пр.:(τινος ἕνεκα Платон (427-347 до н.э.); πρός τινα Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἀκροαταὴ θορυβοῦντες Аристотель (384-322 до н.э.))
μέ θορυβεῖτε ἐφ΄ οἷς ἂν λέγω Платон (427-347 до н.э.) — не шумите по поводу того, что я говорю

4) смущать криками, тревожить, приводить в замешательство
Пр.:(τέν πόλιν Новый Завет)
ἐπειρῶντο θ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.)(афиняне) пытались повергнуть неприятеля в смятение;
θορυβούμενος Φρύνιχος ἀποστέλλει αὖθις πρὸς τὸν Ἀστύοχον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — встревоженный Фриних еще раз пишет Астиоху;
τεθορυβημένος ὑπὸ τῶν λεγομένων Платон (427-347 до н.э.) — расстроенный сказанным;
εἴ τινας θορυβουμένους αἴσθοιτο Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — заметив среди некоторых (солдат) смятение;
μέ θορυβεῖσθε Новый Завет — не тревожьтесь

< Предыдущий код 2349 | Следующий код 2351 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!