02349

2349, Θνητός

смертный;
син. 3498 (νεκρός).


Словарь Дворецкого:
Θνητός дор. θνᾱτός 3, редко 2
1) смертный, подверженный, т.е. подвластный смерти
Пр.:(γένος Платон (427-347 до н.э.))
οἱ θνητοί — смертные, т.е. (живые) люди;
τὰ θνητά Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — живые существа, животные

2) смертный, свойственный смертным, человеческий
Пр.:(ἔργματα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); φλυαρία Платон (427-347 до н.э.); δυσχέρεια Аристотель (384-322 до н.э.))
θνατὰ θνατοῖσι πρέπει Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — смертное смертным и приличествует;
θνητὰ φρονεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — думать о смертных (земных) делах

< Предыдущий код 2348 | Следующий код 2350 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!