01994

1994, ἐπιστρέφω

поворачивать, возвращать;
ср.з. поворачиваться, обращаться, возвращаться;
LXX: 07725 (שׂוב‎), 06437 (פּנה‎).


Словарь Дворецкого:
ἐπι-στρέφω
1) поворачивать (назад или в сторону), обращать
Пр.:(τὰς ναῦς Лисий (ок. 445-380 до н.э.); νῶτον Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); τὸν ἵππον εἰς φυγήν Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
δεῦρ΄ ἐπίστρεψον κάρα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — поверни сюда голову, т.е. взгляни сюда

2) med. оглядываться, озираться
Пр.:(ἐπιστραφεὴς καὴ ἰδόμενος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
3) склонять к иному мнению, переубеждать
Пр.:(πολλούς Лукиан (ок. 120 - ок. 190); ἐνίους Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
4) med. принимать другой оборот, (из)меняться
Пр.:(δόξα τῇδε ἐπεστράφη Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
5) поворачиваться
Пр.:(δεῦρο Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))
ἐπιστρέψας ᾗκεν ἰόν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — он обернулся и пустил стрелу

6) возвращаться
Пр.:ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν κἀκεῖθεν ἐπιστρέψαντες Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — прибыв в Берею и вернувшись оттуда
7) обращать в бегство
Пр.:(τινά Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
8) тж. med.-pass. заходить, прибывать
Пр.:(κατ΄ ἄλσος Эсхил (525/4-456 до н.э.); εἰς χώραν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
πόθεν γῆς τῆσδ΄ ἐπεστράφης πέδον ; Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — откуда занесло тебя в этот край?;
κατ΄ ἄλσος ἐ. Эсхил (525/4-456 до н.э.) — заходить в рощу

9) med. бродить, проходить, обходить, тж. посещать
Пр.:(πάντῃ Гомер (X-IX вв. до н.э.); γαῖαν Гесиод (IX в. до н.э.); ὀρέων κορυφάς Анакреон(т))
θεοῦ νιν κέλευσμα ἐπεστράφη Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — веление божества настигло ее

10) med. обращаться мыслью, обращать внимание, заботиться
Пр.:(ἐπ΄ οὐδενὴ τούτων Демосфен (384-322 до н.э.); τῶν ἀνθρωπίνων Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
τίνος πράγματος χάριν τοῦδε ἐπεστρέφοντο ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — по какой причине (Атриды) вспомнили о нем?

11) крутить, скручивать
Пр.:ἐ. ἐπισκύνιον «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм — морщить лоб;
οἷς ἐπέστραπται τὸ τρίχιον Аристотель (384-322 до н.э.) — те, у которых вьются волосы

12) перен. накручивать, натягивать, напрягать
Пр.:λέγειν μᾶλλον ἐπεστραμμένα (sc. ἔπη) Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — говорить с большим возбуждением
13) настаивать, требовать
Пр.:ἐ. τέν πίστιν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — требовать залога верности, ручательства

< Предыдущий код 1993 | Следующий код 1995 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!