Читать Библию ‹ Перевод кода стронга 1909

01909

1909, ἐπί

предл. со знач.:
1. с р.п. на, по, над, при, близ, подле, перед, во время, на основании;
2. с д.п. на, по, над, против;
3. с в.п. на, к, над.


Словарь Дворецкого:
ἐπί
I
(перед гласн. - ἐπ΄, перед придых. - ἐφ΄; in crasi: κἀπί, κἀπ΄ - ион. κἠπί = καὴ ἐπί; οὑπί = ἐπί; τοὐπί = τὸ ἐπί; τἀπί = τὰ ἐπί; анастроф. ἔπι)
1) praep. cum gen.
(1) (на вопрос «где?»)
- на
Пр.:(στῆναι ἐπι πύργου Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐφ΄ ἵππων καὴ ἐπὴ νεῶν βαίνειν Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἐπὴ γῆς καὴ ὑπὸ γῆς Платон (427-347 до н.э.))
ἐπὴ τῶν πλευρῶν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — на флангах;
ἐπὴ προσπόλου μιᾶς χωρεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — идти в сопровождении единственной помощницы;
ἐπὴ τελευτῆς Аристотель (384-322 до н.э.) — в конце

- у, при, близ, подле
Пр.:(κόλπος ἐπὴ Ποσιδηΐου Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); μεῖναι ἐπὴ τοῦ ποταμοῦ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
αἱ ἐπὴ Λήμνου ἐπικείμεναι νῆσοι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — острова, лежащие близ Лемноса

- в
Пр.:(ἐπὴ τοῦ προαστείου Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἐπὴ τῶν ἐργαστηρίων καθίζοντες Исократ (436-338 до н.э.); καταλῦσαι τὸν βίον ἐπὴ τῆς πατρίδος Лукиан (ок. 120 - ок. 190))
οἱ ἐπὴ Θρᾴκης Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — находящиеся во Фракии;
οἱ ἐπὴ τῆς Ἀσίας κατοικοῦντες Исократ (436-338 до н.э.) — жители Азии;
ἐπὴ τῆς οἰκίας Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — дома

(2) (на вопрос «куда?») на
Пр.:(ἐπὴ τῆς γῆς καταπίπτειν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
— в, к, по направлению (ἐπὴ τοῦ κόλπου πλεῦσαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἐπὴ Βαβυλῶνος ὁδός Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.)):
ἐπὴ τῆς εὐθείας κινεῖσθαι Аристотель (384-322 до н.э.) — двигаться по прямой (линии);
ἀναχωρεῖν ἐπ΄ οἴκου Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — вернуться домой;
ἐπί στρατοπέδου ἐλθεῖν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — прийти в лагерь;
ἐπὴ γνώμης τινός γενέσθαι Демосфен (384-322 до н.э.) — присоединиться к чьему-л. мнению

(3) в присутствии, перед (лицом)
Пр.:(ἐπὴ μαρτύρων Исей (ок. 420-350 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); ἐπὴ τοῦ δικαστηρίοιυ Исократ (436-338 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐπ΄ ἐκκλησίας Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — в народном собрании

(4) (при числах, мерах и т.п.) по
Пр.:ἐφ΄ ἑνός Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — по одному, поодиночке;
τὸ μέτωπον ἐπὴ τριακοσίων, τὸ δὲ βάθος ἐφ΄ ἑκατόν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — по триста (человек) по фронту и по сто в глубину;
ἐπὴ τεττάρων Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — по четыре (в ряд) или в четыре ряда;
ἐπὴ ὀκτὼ πλίνθων τὸ εὖρος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — по восемь кирпичей в ширину

(5) во время, в, при
Пр.:(ἐπὴ Κρόνου Гесиод (IX в. до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); ἐπὴ τῶν ἡμετέρων προγόνων Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); ἐπὴ δείπνου Лукиан (ок. 120 - ок. 190); ἐπὴ τῶν δείπνων Диодор Сицилийский, I в. до н. э. и ἐπὴ τῆς τραπέζης Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
ἐπὴ τῶν πράξεων Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — при наличии дела, когда нужно действовать;
ἐπὴ τῆς ἐμῆς ζόης Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — при моей жизни, пока я жив;
ἐπ΄ ἐμεῦ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), ἐπ΄ ἐμοῦ Демосфен (384-322 до н.э.) — в мое время;
οἱ ἐφ΄ ἡμῶν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — наши современники;
ἐπὴ σχολῆς Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — в свободное время, на досуге;
ἐπὴ τοῦ παρόντος Аристотель (384-322 до н.э.) — в настоящий момент, пока;
ἐπὴ καιροῦ Демосфен (384-322 до н.э.) и ἐπὴ τῶν καιρῶν Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — вовремя, кстати:
ἐπὴ μιᾶς ἡμέρας Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — в один (и тот же) день;
ταύτας (τὰς πόλιας) ἐπ΄ ἡμέρης ἑκάστης αἵρεε Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.)(Даврис) брал эти города по одному в день

(6) по поводу, насчет, относительно, о
Пр.:(ἐπί τινος λέγειν Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); ἐπί τινος σκοπεῖν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); ἐπὴ πάντων ὀργίζεσθαι Демосфен (384-322 до н.э.))
κρίνειν τι ἐπί τινος Демосфен (384-322 до н.э.) — высказывать какое-л. суждение о чем-л.

(7) в соответствии с (чем-л.), на основании, по
Пр.:(ὄνομα γίγνεταί τινι ἐπί τινος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
(8) (выраж. отношение, зависимость, причастность, должность и т.п.; в переводе часто опускается)
Пр.:ἐπὴ νόσου ἔχεσθαι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — быть пораженным болезнью;
ἐπὴ τῆς φιλότητος Аристотель (384-322 до н.э.) — под влиянием любви;
(αὐτὸς) ἐφ΄ ἑαυτοῦ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); — сам по себе, тж. отдельно, самостоятельно;
ἐπὴ ὀνόματός τινος εἶναι Демосфен (384-322 до н.э.) — носить какое-л. имя;
ἐπ΄ Ἀνταλκίδου εἰρήνη Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — Анталкидов мир;
τὸ ἐφ΄ ἑαυτῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — их собственные дела, их личные интересы;
μένειν ἐπὴ τῆς ἀρχῆς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — оставаться у власти;
οἱ ἐπὴ τῶν πραγμάτων (ὄντες) Демосфен (384-322 до н.э.) — государственные деятели;
ἐπὴ τῶν δεσμῶν Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — тюремщик;
ἐπὴ τῶν ὁπλιτῶν Демосфен (384-322 до н.э.) — начальник гоплитов;
ἐπὴ τῶν ἐπιστολῶν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — писец, секретарь;
ἐπὴ τοῦ οἴνου Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — виночерпий;
οἱ ἐπ΄ ἀξίας Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — высокопоставленные лица

(9) (преимущ. в нареч. оборотах) в, при
Пр.:ἐπὴ πάντων Демосфен (384-322 до н.э.) — во всех случаях, при всех обстоятельствах;
ἐπὴ ἡσυχίας τινός Демосфен (384-322 до н.э.) — при (ввиду) чьей-л. беспечности;
ἐπ΄ ἀδείας Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — в условиях безопасности;
ἐπὴ σπουδῆς Платон (427-347 до н.э.) — прилежно, усердно;
ἐπὴ ῥοπῆς μιᾶς εἶναι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — быть на волосок от гибели;
ἐπ΄ αὐτῆς τῆς ἀληθείας Демосфен (384-322 до н.э.) — как оно действительно и есть (было), со всей истинностью;
ἐπὴ κεφαλαίων Демосфен (384-322 до н.э.) — в общих чертах;
ἔσται λόγος ἐπὴ παραδείγματος Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — скажем к примеру;
ἐπ΄ ὅρκου Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — клятвенно;
ἐπ΄ ἴσας Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — равным образом, точно так же;
οὐδ΄ ἐπὴ σμικρῶν λόγων Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — ни одним словечком, т.е. нисколько, никак

(10) (по)среди, в числе
Пр.:οὐδεὴς ἐπ΄ ἀνθρώπων Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — никто из людей
2) praep. cum dat.
(1) (на вопрос «где?») на
Пр.:(ἐπὴ πᾶσιν βωμοῖς καίειν τι Гомер (X-IX вв. до н.э.); ζωέμεν ἐπὴ χθονί Гесиод (IX в. до н.э.); ἐπὴ τῇ πυρa_` κεῖσθαι Платон (427-347 до н.э.))
ἐπὴ ταῖς οἰκίαις ἐπεῖναι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — находиться на домах;
ἐφ΄ ἵππῳ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — на коне (верхом);
ἐπὴ τῷ εὐωνύμῳ (sc. κέρᾳ) Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — на левом фланге:
ἐπ΄ ἀμφοτέροις Аристотель (384-322 до н.э.) — с обеих сторон;
— внутри, в (ἐπὴ δώμασιν ἕλκειν μακρόπονον ζωάν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἐπὴ ταῖς οἰκίαισι τὰς δίκας δικάζειν Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.));
— при, у, возле (ἐπὴ Κελάδοντι μάχεσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐπὴ θαλάττῃ οἰκεῖν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.)):
ἐπὴ δόξῃ κτίσαι τινά Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — прославить кого-л.

(2) (на вопрос «куда?») на
Пр.:(ἐπὴ γαίῃ καταθέσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.): ἐπὴ γa_` πίπτειν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
— в, к, по направлению (βλέπειν ἐπί τινι Софокл (ок. 496-406 до н.э.)):
καταδεῖν ἵππους ἐπὴ κάπῃσιν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — привязать лошадей к яслям;
ἐπὴ οἷ καλέσας Гомер (X-IX вв. до н.э.) — подозвав к себе

(3) в присутствии, перед
Пр.:(ἐπὴ τοῖς δικασταῖς λέγειν Демосфен (384-322 до н.э.))
(4) против
Пр.:(ἐπ΄ ἐχθροῖς χεῖρα τρέπειν Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ἐπί τινι μηχανήν τινα ἱστάναι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τινὰ ἐπί τινι συνιστάναι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
ἐφ΄ Ἕκτορι ἀκοντίζειν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — метать в Гектора копья

(5) (вслед) за
Пр.:(τῷ δ΄ ἐπὴ ὦρτο Διομήδης Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἐπ΄ ἐξειργασμένοις Эсхил (525/4-456 до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); — после того, как дело свершилось;
ἐπὴ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς καὴ εἶπεν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — после него встал Прокл и сказал

(6) кроме, помимо, сверх
Пр.:(ἐπὴ τούτῳ, ἐπὴ τῷδε и ἐπὴ τούτοις Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
τὰ λοιπὰ τὰ ἐπὴ τούτοισι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — то, что после этого осталось;
τρισχίλιοι ἐπὴ μυρίοις Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — три тысячи сверх десяти тысяч, т.е. тринадцать тысяч;
μεῖζον ἐπὴ κέρδεϊ κέρδος Гесиод (IX в. до н.э.) — огромная прибыль;
φόνος ἐπὴ φόνῳ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — непрерывный ряд убийств

(7) за, позади
Пр.:οἱ ἐπὴ πᾶσιν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — следующие за всеми, т.е. арьергард:
ἐπί τινι εἶναι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — следовать или быть построенным за кем-л.

(8) в честь, в память
Пр.:(ἐπί τινι λέγειν, sc. ἔπαινον Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
λίθινος λέων ἕστηκεν ἐπὴ Λεωνίδῃ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — каменное изваяние льва воздвигнуто в честь Леонида

(9) (выраж. принадлежность или зависимость; в переводе обычно опускается)
Пр.:τἀπὴ σοὴ κακά Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — твои несчастья;
ἐπί τινι τήν ἀρχέν ποιεῖσθαι Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — передать кому-л. (свою) власть, т.е. назначить кого-л. своим преемником;
καταλείπειν τι ἐπί τινι Аристотель (384-322 до н.э.) — предоставить что-л. на чьё-л. усмотрение;
ἐπί τινι εἶναι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); — быть в чьей-л. власти, находиться в чьём-л. распоряжении:
ἐπὴ τῷ πλήθει κράτος, sc. ἐστίν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — власть принадлежит народу;
ἐπί τινι ποιεῖν Демосфен (384-322 до н.э.) и ποιεῖσθαι Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — подчинить чьей-л. власти;
τὰ πάντα τότ΄ ἦν ἐπὴ τοῖς τότ΄ ἔθεσι Демосфен (384-322 до н.э.) — все было тогда обусловлено тогдашними нравами;
τὸ ἐπὴ τούτοις εἶναι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — насколько это от них зависит

(10) (об управлении, начальствовании или владении) во главе
Пр.:ἐπὴ τοσούτῳ στρατεύματι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — во главе столь большого войска;
ναύαρχος ἐπὴ ταῖς ναυσίν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — флотоводец;
ἐπὴ τοῖς καμήλοις Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — погонщик верблюдов;
ἀπολιπεῖν τινα κληρονόμον ἐπὴ πολλοῖς κτήμασιν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — оставить кого-л. наследником больших богатств

(11) во время, в течение
Пр.:(ἐφ΄ ἡμέρῃ ἠδ΄ ἐπὴ νυκτί Гесиод (IX в. до н.э.))
ἐπ΄ ἤματι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — днем, но тж. в течение (одного) дня;
ἐπὴ τῷ δείπνῳ (или σίτῳ) Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — за трапезой;
ἥλιος ἧν ἐπὴ δυσμαῖς — солнце клонилось к закату;
ἐπὴ (τῇ) τελευτῇ Аристотель (384-322 до н.э.) — в конце;
ἐπὴ κυνί Аристотель (384-322 до н.э.) — во время каникул, т.е. в самое знойное время года

(12) сообразно, согласно, соответственно
Пр.:(ἐπὴ τοῖς νόμοις Демосфен (384-322 до н.э.); καλεῖσθαι Ῥώμην ἐπὴ Ῥωμύλῳ τέν πόλιν Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
κεκλῆσθαι ἐπί τινι Платон (427-347 до н.э.) — быть названным по имени чего-л.;
ἐπὴ πᾶσι οικαίοις Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э., Демосфен (384-322 до н.э.); — по всей справедливости

(13) вследствие, по поводу, из-за
Пр.:(ἐπί τινι μάλα πολλὰ παθεῖν Гомер (X-IX вв. до н.э.), γελᾶν ἐπί τινι Эсхил (525/4-456 до н.э.))
ἐπ΄ εὐνοία τῆς πόλεως Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — из любви к отечеству;
ἐφ΄ αἵματι φεύγειν Демосфен (384-322 до н.э.) — подвергнуться изгнанию за убийство

(14) с целью, ради, для
Пр.:ἐφ΄ οἶς ἐλήλυθας Софокл (ок. 496-406 до н.э.)(то), ради чего ты прибыл;
ὀδόντες ἐπὴ τῷ διαιρεῖν Аристотель (384-322 до н.э.) — зубы для разрезания (пищи), т.е. резцы;
ἐπὴ θανάτῳ συλλαβεῖν Исократ (436-338 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э., Лукиан (ок. 120 - ок. 190); — схватить и предать смерти;
ἐπὴ σωτηρίᾳ κοινῇ Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — для общего блага;
ἐπ΄ ὠφελείᾳ τῶν φίλων Платон (427-347 до н.э.) — на пользу друзьям;
ἐπ΄ ἀγαθῷ τινος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — для чьего-л. блага

(15) в отношении, что касается (до)
Пр.:ἐπὴ ἐπῶν ποιήσει Ὅμηρον μάλιστα τεθαύμακα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — в области эпической поэзии я больше всего восторгаюсь Гомером
(16) (в мат. и проч. обозначениях)
Пр.:τὸ ἐφ΄ ᾦ — В Аристотель (384-322 до н.э.) (нечто), обозначаемое буквой В
(17) против
Пр.:( ἐπὴ τῷ Μήδῳ συμμαχίᾳ Лисий (ок. 445-380 до н.э.); νόμους ἐπὴ τοῖς ἀδικοῦσι ἀναγράψαι Демосфен (384-322 до н.э.))
(18) (об условии) на, за
Пр.:ἐπ΄ ἀργύρῳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.), ἐπ΄ ἀργυρίῳ Демосфен (384-322 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) и ἐπὴ χρήμασιν Демосфен (384-322 до н.э.) — за деньги;
ἐπὴ κέρδεσι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) и ἐπὴ κέρδει Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — из-за выгоды;
ἐπ΄ οὐδενί Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — ни за что;
ἐπὴ μεγάλοις τόκοις Демосфен (384-322 до н.э.) — за высокий процент;
δανείζειν ἐπὴ νηΐ Демосфен (384-322 до н.э.) — давать ссуду под залог корабля;
ἐπὴ τοῖς εἰρημένοις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и ἐπὴ ῥητοῖς Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — на (заранее) установленных условиях;
ἐπὴ τῇ ἴσῃ καὴ ὁμοίᾳ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — на равных и одинаковых условиях

3) praep. cum acc.
(1) (на вопрос «где?») на
Пр.:ἐπὴ πολύ Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); — на далеком расстоянии;
ἐπ΄ ἀμφότερα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); — по обе стороны, с обеих сторон, в обоих направлениях;
— у, при, в (ἐπὴ τὰς εἰσόδους στῆναι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))

(2) (на вопрос «куда?») на
Пр.: ἀχθεῖσα ἐπὴ τέν βάσιν (sc. γραμμή) Аристотель (384-322 до н.э.) — опущенная на основание (прямая) линия, т.е. перпендикуляр;
— в, (по направлению) к (ἐπὴ βωμὸν ἄγειν Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἐπὴ συμφορέν ἐμπίπτειν Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); ἐπὴ τέν περιφέρειαν φέρεσθαι Аристотель (384-322 до н.э.); ὁδὸς ἐπὴ Ἐκβάτανα φέρει Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.)):
ἐπὴ τέρμα ἀφίκετο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — от достиг цели;
ἐπὴ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — мнения сошлись

(3) на протяжении, через, по
Пр.:πουλὺν ἐφ΄ ὑγρήν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — по широко раскинувшемуся морю;
ἐπὴ πολλὰ ἀλήθην Гомер (X-IX вв. до н.э.) — я обошел много стран;
ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — на расстоянии двадцати стадиев

(4) среди, между
Пр.:(κλέος πάντας ἐπ΄ ἀνθρώπους Гомер (X-IX вв. до н.э.))
τὸ κάλλιστον γένος ἐπ΄ ἀνθρώπους Платон (427-347 до н.э.) — красивейшее из человеческих племен

(5) против
Пр.:(πέμπειν στρατηγὸν ἐπί τινα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); ἰέναι ἐπὴ τοὺς πολεμίους Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
ταῦτ΄ ἐφ΄ ὑμᾶς ἐστιν Демосфен (384-322 до н.э.) — это направлено против вас

(6) во время, в течение
Пр.:ἐπὴ χρόνον Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) и ἐπὴ χρόνον τινά Платон (427-347 до н.э.) — в течение некоторого времени;
ἐπὴ δύο ἡμέρας Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — в течение двух дней;
ἐπὴ βραχύ Аристотель (384-322 до н.э.) — вскоре и вкратце

(7) (вплоть) до
Пр.:(ἐπ΄ ἠῶ Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἐπὴ γῆρας ἱκέσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — дожить до старости

(8) сообразно, согласно
Пр.:ἐπὴ στάθμην ἰθύνειν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — выравнивать по (натянутому) шнуру;
ἐπὴ τοῦτον τὸν λόγον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — на основании этих слов

(9) (разделительно) по
Пр.:ἐπὴ πέντε καὴ εἴκοσιν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — по двадцати пяти;
ἐπὴ μίαν ναῦν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — по одному кораблю в ряд, т.е. в кильватерной колонне

(10) (при указании промежутка времени) на
Пр.:(ἐπὴ δέκα ἔτη Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ὅσον ἐπ΄ ἀνθρώπων γενεάν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — сколько хватило бы на (всю) человеческую жизнь;
ἐπ΄ ἡμέρην ἔχειν Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — иметь дневное пропитание

(11) (при указании числа или меры) в пределах, около, до
Пр.:(ἐπὴ διηκόσια Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
ὅσον ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — протяжением до или около двадцати стадиев;
μέ ὅλος ψευδής, ἀλλ΄ ἐπί τι Аристотель (384-322 до н.э.) — ложный не вполне, а частично

(12) что касается (до), в отношении
Пр.:(τοὐπὴ τήνδε τέν κόρην Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ὅσον τοὐπ΄ ἐμέ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — что касается или поскольку это зависит от меня;
ἵπποι ἐπὴ νῶτον ἔϊσαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — кобылицы, равные по хребту, т.е. одинакового роста

(13) с целью, для
Пр.:(φρύγανα συλλέγειν ἐπὴ πῦρ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
ἥκειν ἐπὴ πρᾶγος πικρόν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — прийти по печальному делу;
ἐπὴ τὸ βοηθεῖν τινι Аристотель (384-322 до н.э.) — для оказания помощи кому-л.;
χρήσιμος ἐπὴ οὐδέν Демосфен (384-322 до н.э.) — ни на что не годный

(14) (в наречных выражениях)
Пр.:ἐπὴ πᾶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) и ἐπὴ πάντα Платон (427-347 до н.э.) — в общем, в целом, вообще;
ἐπὴ βάθος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — в глубину;
ἐπὴ διπλάσιον Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — вдвое;
ἐπὴ πλέον καὴ μᾶλλον ἢ ἐπ΄ ἔλαττον καί ἧττον Платон (427-347 до н.э.) — в большей или в меньшей степени;
ἐπὴ ἶσα Гомер (X-IX вв. до н.э.) — поровну, (о борьбе) без чьего-л. перевеса;
ἐπὴ ὅσον δεῖ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — (на)сколько нужно;
ἐπὴ (σ)μικρόν Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); — немного, мало;
ἐπὴ μεῖζον κοσμῆσαί τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — чрезмерно разукрасить что-л.;
ἐπὴ γελοιότερα Платон (427-347 до н.э.) — выставляя на смех;
ἐπὴ τὸ ἄπειρον Аристотель (384-322 до н.э.) — до бесконечности, бесконечно;
ἐπὴ τὸ χεῖρον Аристотель (384-322 до н.э.) — к худшему, во вред;
ἐπὴ (τὸ) πολύ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.); — во многих случаях, (очень) часто

II
adv.
1) поверх, наверху, сверху
Пр.:ἐπὴ ἄλφιτα πάλυνεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — поверх (Гекамеда) насыпала муки;
χυτέν ἐπὴ γαῖαν ἔχευαν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — сверху (над могилой Патрокла) насыпали курган

2) тогда, затем
Пр.:ἦλθε ἐπὴ ψυχέ μητρός Гомер (X-IX вв. до н.э.) — тогда приблизилась душа матери
3) а также, сверх того, далее
Пр.:ἐπὴ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην Гомер (X-IX вв. до н.э.)(Гектор и Арей убили) также искусного наездника Ореста

< Предыдущий код 1908 | Следующий код 1910 >* О переводе...

* 📖 Оглавление...

* Скачать перевод Библии на ПК!