01563

1563, ἐκεῖ

там, туда.


Словарь Дворецкого:
ἐκεῖ дор. τηνόθι, τηνῶ и τηνεῖ adv.
1) там
Пр.:(ἐ. καὴ ἐνθάδε Платон (427-347 до н.э.); ἐ. καὴ ἐνταῦθα Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) etc. — находящийся там, тамошний, тот;
τἀκεῖ Платон (427-347 до н.э.) — те места или тамошние обстоятельства

2) на том свете
Пр.:(ἐ. ἐν Ἅιδου Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
οἰ ἐ. Платон (427-347 до н.э.) — почившие

3) (= ἐκεῖσε) туда Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Лукиан (ок. 120 - ок. 190)
4) (= τότε) тогда, в то время Софокл (ок. 496-406 до н.э.)
Пр.:οἱ ἐ. εἶχον τὸ βουλευτήριον Демосфен (384-322 до н.э.) — которые тогда имели в совете решающее влияние

< Предыдущий код 1562 | Следующий код 1564 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!