01521

1521, εἰσάγω

вводить, вносить, приводить, приносить.


Словарь Дворецкого:
εἰσ-άγω ион. и староатт. ἐσάγω (fut. εἰσάξω, aor. 2 εἰσήγαγον)
1) вводить
Пр.:(τινὰ δόμον Гомер (X-IX вв. до н.э.) и δόμοις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τὸν ἀρήϊον θρίαμβον Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
2) ввозить
Пр.:(σῖτον ἐς νῆσον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и Ὀρχομενίοις Плутарх (ок. 46 - ок. 126); οἶνον Ἀθήναζε Демосфен (384-322 до н.э.); med. σῖτα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
εἰσαγόμενα καὴ ἐξαγόμενα Аристотель (384-322 до н.э.) — ввоз и вывоз

3) приводить, приглашать
Пр.:(ἰατρὸν τινι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); med. ἰατροὺς ἐφ΄ ἑαυτούς Аристотель (384-322 до н.э.); τὰς ἑταίρας τινί Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
4) тж. med. брать в жены, вводить в (свой) дом
Пр.:(γυναῖκα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
5) вводить, записывать, включать
Пр.:(τινὰ εἰς τοὺς φράτορας Лисий (ок. 445-380 до н.э.), εἰς τοὺς δημότας Демосфен (384-322 до н.э.) и εἰς τέν πολιτείαν Аристотель (384-322 до н.э.))
6) вовлекать, приобщать (med. τινα Гомер (X-IX вв. до н.э.))
Пр.:ἐς τὰς σπονδὰς εἰσαγαγεῖν τινα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — убедить кого-л. примкнуть к перемирию
7) выводить на сцене, представлять, ирон. разыгрывать
Пр.:(τὰ ἐλεεινὰ δράματα Платон (427-347 до н.э.))
8) юр. представлять на судебное рассмотрение
Пр.:(δίκην Эсхил (525/4-456 до н.э.))
9) (тж. εἰ. εἰς τέν βουλήν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) и εἰς δικαστήριον Платон (427-347 до н.э.)) привлекать к судебной ответственности
Пр.:(τοὺς ποιήσαντας Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); τινὰ ὡς διαφθείροντα τοὺς νέους Платон (427-347 до н.э.))
εἰ. τινά τινι Платон (427-347 до н.э.) — привлекать кого-л. на чей-л. суд;
εἰ. τινά τινος Платон (427-347 до н.э.) — привлекать кого-л. по обвинению в чем-л.

< Предыдущий код 1520 | Следующий код 1522 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!