01475

1475, ἔδαφος

земля, основание, дно.


Словарь Дворецкого:
ἔδᾰφος -εος τό
1) основание, дно
Пр.:(νηός Гомер (X-IX вв. до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126) и πλοίου Демосфен (384-322 до н.э.); ποταμοῦ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); θαλάσσης Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐχθρὸς τῷ ἐδάφει Демосфен (384-322 до н.э.) — смертельный враг

2) земля, почва
Пр.:(ῥίζα γεννᾶται ἐκ τοῦ ἐδάφους Аристотель (384-322 до н.э.))
εἰς τὸ ἔ. καθαιρεῖν или κατασκάπτειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и καταβάλλειν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — сравнивать с землей, срывать до основания

3) pl. земельные владения Исей (ок. 420-350 до н.э.); территория
Пр.:(τῆς πατρίδος Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; τῆς πόλεως Демосфен (384-322 до н.э.))
4) пол
Пр.:(τοῦ οἴκου Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); ὀρχήστρας Аристотель (384-322 до н.э.))

< Предыдущий код 1474 | Следующий код 1476 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!