01476

1476, ἑδραῖος

1. сидячий;
2. твердый, устойчивый, непоколебимый;
син. соверш. страд. прич. от 311 (Θεμελιόω).


Словарь Дворецкого:
ἑδραῖος 3 и 2
1) удобный или предназначенный для сидения
Пр.:ἐπεμβεβὼς ἑδραίαν ῥάχιν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — сев верхом (на коня)
2) связанный с сидячим образом жизни
Пр.:(τέχναι Аристотель (384-322 до н.э.))
3) ведущий сидячий образ жизни
Пр.:(οἱ τὰς τέχνας ἔχοντες Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
4) сидячий
Пр.:(βίος Плутарх (ок. 46 - ок. 126), «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм)
5) неподвижный, твердый, устойчивый
Пр.:(βάσεις Платон (427-347 до н.э.); ἀκίνητος καὴ ἑ. Аристотель (384-322 до н.э.))
κάθησ΄ ἑ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — стой и не шевелись;
ἑ. πρὸς τέν ἐργασίαν Аристотель (384-322 до н.э.) — выносливый в труде;
τῷ βίῳ ἑ. Аристотель (384-322 до н.э.) — живучий

6) постоянно пребывающий, безвыездно живущий
Пр.:(ἐν πόλει Платон (427-347 до н.э.))

< Предыдущий код 1475 | Следующий код 1477 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!