01474

1474, ἐδαφίζω

сравнивать с землей, уничтожать, истреблять, разорять.


Словарь Дворецкого:
ἐδᾰφίζω
1) сравнивать с землей
Пр.:(τὸν περὴ τέν σκηνέν τόπον Полибий (ок. 200-120 до н.э.); γαῖ ἐδαφισμέναι Аристотель (384-322 до н.э.))
2) уничтожать, истреблять
Пр.:(τινά Новый Завет)

< Предыдущий код 1473 | Следующий код 1475 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!