01422

1422, δύσκολος

трудный, капризный (кому тяжело угодить).


Словарь Дворецкого:
δύσκολος 2
1) (вечно) недовольный, брюзгливый, капризный
Пр.:(γῆρας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); γερόντιον Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.); ἄνθρωπος Демосфен (384-322 до н.э.))
2) злобный, раздражительный
Пр.:(ζῷον Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
3) мучительный, тяжелый, трудный
Пр.:(ἡνιόχησις Платон (427-347 до н.э.); δύσκολόν τί πρᾶξαι Демосфен (384-322 до н.э.); πόλεμος, βίος Плутарх (ок. 46 - ок. 126))

< Предыдущий код 1421 | Следующий код 1423 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!