01423

1423, δυσκόλως

трудно, с трудом.


Словарь Дворецкого:
δυσκόλως
1) неприязненно, с предубеждением, дурно
Пр.:(διακεῖσθαι или ἔχειν πρός τινα и πρός τι Исократ (436-338 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
2) с неудовольствием
Пр.:(φέρειν τι Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
3) с трудом
Пр.:(εἰς τέν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν Новый Завет)

< Предыдущий код 1422 | Следующий код 1424 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!