01303

1303, διατίΘεμαι

1. устраивать, устанавливать, учреждать, распоряжаться;
3. завещать, заповедовать, делать завещание;
LXX: 03772 (כּרת‎).


Словарь Дворецкого:
δια-τίθημι
1) раскладывать, располагать, размещать, расставлять
Пр.:(τὸ μὲν ἐπὴ δεξιά, τὸ δ. ἐπ΄ ἀριστερά [ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
2) разливать
Пр.:(οἶνον εἰς ὀστράκια [ Аристотель (384-322 до н.э.))
3) устраивать, учреждать Пр.:(τὰ ὄντα [ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); ἀγῶνας [ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), [ Аристотель (384-322 до н.э.), [ Плутарх (ок. 46 - ок. 126); Διονύσια [ Аристотель (384-322 до н.э.)) ; med. устанавливать, составлять
Пр.:(νόμους [ Платон (427-347 до н.э.); διαθήκην [ Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) и διαθήκας [ Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
4) направлять, вести
Пр.:(κράτιστα τὰ τοῦ πολέμου [ Фукидид (460-396 до н.э.))
καλῶς διατεθεῖσθαι [ Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — быть хорошо использованным

5) med. завещать
Пр.:(τέν οὐσίαν τινί [ Исей (ок. 420-350 до н.э.) и τὰ ἑαυτοῦ [ Платон (427-347 до н.э.))
ἂν ἀποθάνῃ μέ διαθέμενος [ Аристотель (384-322 до н.э.) — если он умрет, не оставив завещания

6) приводить в (то или иное) состояние, делать
Пр.:καλὸν πρᾶγμα κακῶς διαθεῖναι [ Демосфен (384-322 до н.э.) — испортить хорошее дело;
ἀπόρως διατεθείς [ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — поставленный в безвыходное положение;
ἐρωτικῶς διατίθεσθαι [ Платон (427-347 до н.э.) — быть влюбленным;
τινὰ εὖ διαθεῖναι πρός τινα [ Аристотель (384-322 до н.э.) — расположить кого-л. в чью-л. пользу;
τὸν ἀκροατέν διαθεῖναί πως [ Аристотель (384-322 до н.э.) — привести слушателя в то или иное настроение;
διαθεῖναι ὁμοίως τινά [ Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — склонить к своему мнению, т.е. убедить кого-л.;
ἐμπαθέστερον διατεθείς [ Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — огорченный;
ἀνόμως διαθεῖναι τέν πόλιν [ Исократ (436-338 до н.э.) — сделать город жертвой беззаконий;
δεινῶς διατεθῆναι τυπτόμενος [ Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — жестоко избитый

7) med. распоряжаться
Пр.:διαθέσθαι τινά [ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — распорядиться кем-л. (по своему усмотрению)
8) med. улаживать
Пр.:(ἔριν συμφερόντως ἀλλήλοις [ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
9) med. публично читать
Пр.:(λόγους [ Полибий (ок. 200-120 до н.э.), [ Диодор Сицилийский (I в. до н.э.), [ Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
τῇ λέξει διαθέσθαι τι [ Аристотель (384-322 до н.э.) — изложить что-л. в литературной форме

10) med. выставлять на продажу
Пр.:(τι [ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), [ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), [ Исократ (436-338 до н.э.), [ Платон (427-347 до н.э.), [ Аристотель (384-322 до н.э.))
δ. τι τριπλασίας τιμῆς [ Демосфен (384-322 до н.э.) — продавать что-л. втрое дороже

< Предыдущий код 1302 | Следующий код 1304 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!