01302

1302, διατί

почему, отчего, для чего, зачем.


Словарь Дворецкого:
διατί
δια- (у Гомер (X-IX вв. до н.э.) часто in tmesi) приставка со знач.:
1) сквозного движеная, проникновения (διαβαίνω);
2) распределённого действия (διαπέμπω);
3) разделения (διαλύω);
4) взаимности (διαλέγομαι);
5) усиления (διαφθείρω);
6) завершённости (διαπράττω).

< Предыдущий код 1301 | Следующий код 1303 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!