01301

1301, διατηρέω

хранить, беречь, соблюдать, оберегать, блюсти;
LXX: 08104 (שׂמר‎), 05341 (נצר‎).


Словарь Дворецкого:
δια-τηρέω
1) хранить, оберегать
Пр.:(ἐλευθερίαν Демосфен (384-322 до н.э.); νόμους Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; εἰρήνην Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
δ. τι ἀβλαβές Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — сохранять что-л. в неприкосновенности;
δ. ἑαυτὸν ἔκ τινος Новый Завет — воздерживаться от чего-л.

2) соблюдать, блюсти
Пр.:(τὸ πρέπον Аристотель (384-322 до н.э.))
3) наблюдать, следить
Пр.:(ὅπως μή … Аристотель (384-322 до н.э.))
δ. τὸ συμβαῖνον Аристотель (384-322 до н.э.) — наблюдать за результатом;
διατηρῆσαι μή τι πάθωσι Демосфен (384-322 до н.э.) — проследить, чтобы они не пострадали

4) не прекращать, (упорно) продолжать
Пр.:(πόλεμον Плутарх (ок. 46 - ок. 126))

< Предыдущий код 1300 | Следующий код 1302 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!