05606

5606, ὦμος

плечо.


Словарь Дворецкого:
ὦμος плечо Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126)
Пр.:ἐπ΄ ὤμου и (ἐπ΄) ὤμοις φέρειν или ὤμῳ (ὠμοισιν) и ἐπ΄ ὤμων ἔχειν Гомер (X-IX вв. до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — носить на плечах;
ὤμοις ἀριστεροῖσιν (pl. = sing.) Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — к левому плечу

< Предыдущий код 5605 | Следующий код 5607 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!