05426

5426, φρονέω

думать, мыслить, помышлять, размышлять, рассуждать.


Словарь Дворецкого:
φρονέω
1) чувствовать, ощущать
Пр.:(μηδὲ ζῆν μηδὲ φ. Платон (427-347 до н.э.))
θανὼν δ΄ οὐ φρονῶν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — бесчувственный мертвец;
ἐμὲ τὸν ἔτι φρονέοντ΄ ἐλέησον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — пожалей меня, еще чувствующего (т.е. пока я еще жив);
ἐλεητὺν φ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — испытывать сострадание

2) быть в здравом уме, быть (благо)разумным, сознательным
Пр.:νοῦς καλῶς φρονῶν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — благоразумие;
τὸ φρονοῦν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — здравый смысл;
τοῦ φρονεῖν ἐξιστάναι τινά Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — лишать кого-л. рассудка;
μέ φ. Эсхил (525/4-456 до н.э.) или κακῶς φ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — лишиться рассудка (ср. 4);
φρονῶν ἔπρασσον Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — он поступил сознательно (преднамеренно);
φρονοῦσα ἡλικία или ἡλικία τοῦ φρονεῖν Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — разумный (сознательный) возраст;
οὐκ εὖ φρονεῖς Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — ты не в своем уме

3) думать, мыслить, размышлять
Пр.:( Гомер; ἄλλα φ. καὴ ἄλλα λέγειν Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
φ. καίρια Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — рассуждать дельно;
εἰδέναι τε καὴ φ. Платон (427-347 до н.э.) — познавать и мыслить;
εὖ φ. περί τι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — верно судить о чем-л.;
ἶσόν τινι φ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) и τὸ αὐτό (τὰ αὐτά) τινι φ. Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — быть одного мнения с кем-л.;
ἄριστοι μάχεσθαί τε φ. τε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — сильные как воинской доблестью, так и умом

4) замышлять, предполагать, намереваться
Пр.:(φ. ποιεῖν τι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ᾗπερ φρονέω Гомер (X-IX вв. до н.э.) — как я замышляю;
κακῶς φ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — замышлять недоброе (ср. 2);
ἀμφὴς φ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — иметь разные намерения;
τά τινος φ. Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — быть с кем-л. заодно, быть на стороне кого-л.

5) быть настроенным, расположенным
Пр.:οὐ τὰ ἄριστα φ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — находиться в мрачном настроении;
φ. ἄριστά τινι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — относиться самым благожелательным образом к кому-л.;
εὖ φρονῶ τὰ σά Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — я глубоко предан(а) тебе;
μέγα φ. Гомер (X-IX вв. до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — быть надменным, гордиться, (о животных) быть неукротимым;
μέγα φ. ἐφ΄ ἑαυτῷ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — высоко мнить о себе;
μικρὸν καὴ ταπεινὸν или ἔλαττον φ. Демосфен (384-322 до н.э.) — быть исполненным смирения, быть скромным;
ὀρθῶς φ. πρὸς τὰς πημονάς Эсхил (525/4-456 до н.э.) — сохранять душевное равновесие в бедствиях;
εὖ φ. τοῖς ἠγγελμένοις Эсхил (525/4-456 до н.э.) — радоваться известиям

6) стремиться, устремляться (мыслью)
Пр.:ὄπιδα φ. ἐνὴ φρεσίν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — стремиться к мщению;
ἰθὺς φ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — устремляться прямо вперед;
ἄλλῃ φρονέοντες ἐπεπλέομεν Гомеровские гимны, X-IX вв. — мы собирались плыть в другом направлении;
εἰρηνικὰ φ. Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — мечтать о мире;
φ. ἀληθηΐην Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — быть правдивым;
φ. μεῖζον ἢ κατ΄ ἄνδρα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — стремиться к тому, что человеку недоступно;
ἀρχαϊκὰ φ. Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — быть склонным к старине

7) принимать во внимание, иметь в виду, помнить
Пр.:φρόνει νιν ὡς ἥξοντα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — имей в виду, что он придет

< Предыдущий код 5425 | Следующий код 5427 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!