05368

5368, φιλέω

1. любить, относиться по-дружески, испытывать привязанность, питать чувства;
син. 25 (ἀγαπάω);
2. целовать.


Словарь Дворецкого:
φιλέω
1) любить
Пр.:(τινα Гомер (X-IX вв. до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126); φιλεῖσθαι ἔκ и παρά τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.), ὑπό τινος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) или τινι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
λόγοις φ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — любить (лишь) на словах;
πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — каждый (из них) любит себя больше, чем ближнего;
οὐκ ἔστ΄ ἐραστές ὅστις οὐκ ἀεὴ φιλεῖ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — не любит тот, кто не любит всегда;
αἰσχροκέρδειαν φ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — любить нечестные доходы

2) относиться по-дружески
Пр.:οὐ μόνον φιλοῖο ἄν, ἀλλὰ καὴ ἐρῷο ὑπ΄ ἀνθρώπων Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.)(в этом случае) люди будут не только относиться к тебе по-дружески, но и любить тебя
3) целовать
Пр.:(τινα Эсхил (525/4-456 до н.э.) и τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.); φ. τῷ στόματι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) и κατὰ τὸ στόμα «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм)
τὰς παρειὰς φιλεῖσθαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — целовать друг друга в щеки

4) радушно принимать
Пр.:(τινα ἐν μεγάροισι, φ. καὴ τρέφειν τινά Гомер (X-IX вв. до н.э.))
φιλήσεαι οἷά κ΄ ἔχωμεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — тебе будет оказан прием всем, что только есть у нас;
() φιλέων Гомер (X-IX вв. до н.э.) — гостеприимный хозяин

5) (в знач. лат. soleo и отчасти, amo) иметь обыкновение, иметь склонность
Пр.:φιλέει θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — божество имеет обыкновение подрезать (как садовник) все выдающееся;
φιλεῖ τίκτειν ὕβρις ὕβριν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — насилие обыкновенно порождает насилие;
νέα φροντὴς οὐκ ἀλγεῖν φιλεῖ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — молодой ум не знает печали;
οἷα φιλέει γενέσθαι ἐν πολέμῳ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — как обыкновенно бывает на войне;
οἷα (ὁποῖα) φιλεῖ Платон (427-347 до н.э.), Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — как часто происходит, по обыкновению;
φιλέει προσημαίνειν impers. Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — обыкновенно появляются предзнаменования

< Предыдущий код 5367 | Следующий код 5369 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!