05228

5228, ὑπέρ

1. с р.п.: за, из-за, ради, для, вместо, о, насчет, по отношению к;
2. с в.п.: над, поверх, выше, более;
прист. со знач.:
а. за пределами, по ту сторону;
б. через, поверх;
в. сверху;
г. в пользу, из-за, в защиту;
д. чрезвычайно, чрезмерно.


Словарь Дворецкого:
ὐπέρ
I
(ῠ) adv.
1) сильно, крайне
Пр.:ὑ. ἄγαν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — с чрезмерной силой
2) в еще большей степени
Пр.:(διάκονοί εἰσιν; ὑ. ἐγώ Новый Завет)
II
эп.-ион. тж. ὑπείρ (при постановке после существ. подвергается анастрофе: γουνὸς ὕπερ)
1) praep. cum gen.
(1) сверху, над
Пр.:ὑ. αἴης Гомер (X-IX вв. до н.э.) — над уровнем земли;
οἱ ὑ. τῶν ἄκρων Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — жители гор

(2) поверх, через
Пр.:νηὸς ὑ. τοίχων Гомер (X-IX вв. до н.э.) — через борты корабля;
ὑ. τῶν πρόσθεν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — через головы впереди стоящих

(3) с другой стороны, за
Пр.:(τηλοῦ ὑ. πόντου Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὑ. Αἰγύπτου Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
(4) для, ради, из-за, за
Пр.:(μάχεσθαι ὑ. τινος Платон (427-347 до н.э.))
λέγειν ὑ. τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — говорить в пользу или в защиту кого(чего)-л. (ср. 5);
ὑ. τοῦ μέ ποιεῖν τι Исократ (436-338 до н.э.) — чтобы не делать чего-л.;
βοηθεῖν ὑ. τινος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — идти на помощь ради (во имя) чего-л.;
φοβεῖσθαι ὑ. τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — бояться за кого-л.;
εὐδαιμονίζειν τινὰ ὑ. τινος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — считать кого-л. счастливым вследствие чего-л.;
εἷς ὑ. πάντων Новый Завет — один за всех

(5) вместо, от имени
Пр.:ὑ. τινος εἰπεῖν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — сказать от чьего-л. имени
(6) о, насчет
Пр.:διαλέγεσθαι ὑ. τινος Платон (427-347 до н.э.) — рассуждать о чем-л.;
θαρρεῖν ὑ. τινος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — быть спокойным насчет чего-л.

2) praep. cum acc.
(1) повыше, поверх, над
Пр.:ὑ. ὦμον Гомер (X-IX вв. до н.э.) — поверх (мимо) плеча;
ὑ. τὸ ὑγρόν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — над поверхностью воды

(2) на (поверхности)
Пр.:ὑ. γῆν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — на земле
(3) через
Пр.:ὑ. πόντον Эсхил (525/4-456 до н.э.), — через море, по морю
(4) по ту сторону, за пределами
Пр.:(ὑ. Ἡρακλείας στήλας Платон (427-347 до н.э.))
(5) до, перед
Пр.:πρὸς τὸν ὑ. τὰ Μηδικὰ πόλεμον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — во время войны, происходившей до Персидских войн
(6) свыше, сверх
Пр.:ὑ. τριάκοντα ἔτη γεγονώς Платон (427-347 до н.э.) — старше тридцати лет;
ὑ. τὸν Τιθωνὸν ζῆν Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — жить дольше Тифона;
ὑ. τὸ ὕδωρ λέγειν Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — говорить дольше положенного (по водяным часам) времени;
ὑ. ἄνθρωπον Платон (427-347 до н.э.) — превышать человеческие силы;
ὑ. ἐλπίδα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — сверх ожидания, т.е. невероятно;
τομώτερος ὑ. πᾶσαν μάχαιραν Новый Завет — острее всякого меча

(7) вопреки, наперекор
Пр.:(ὑ. μοῖραν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ὑ. ὅρκια Гомер (X-IX вв. до н.э.) — вопреки клятвенным обязательствам;
κατ΄ αἶσαν οὐδ΄ ὑ. αἶσαν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — по праву, а не зря

< Предыдущий код 5227 | Следующий код 5229 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!