05092

5092, τιμή

1. цена, стоимость;
2. честь, почет, почесть, почитание, попечение;
LXX: 06187 (ערֶךְ‎), 03366 (יְקָר‎);
син. 1391 (δόξα), 1868 (ἔπαινος).


Словарь Дворецкого:
τῑμή дор. τῑμά
1) определение стоимости, оценка
Пр.:(τοῦ κλήρου Платон (427-347 до н.э.))
τ. τῆς ἀξίας τινός Аристотель (384-322 до н.э.) — мерило ценности чего-л.

2) цена, стоимость
Пр.:(τῆς αὐτῆς τιμῆς πωλεῖν Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
εἰπεῖν τιμάς Платон (427-347 до н.э.) — назначить цены

3) вырученная сумма, выручка
Пр.: τ. τῆς λείας Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — сумма, вырученная от (продажи) добычи
4) возмещение
Пр.:(τιμέν ἀποτίνειν τινί Гомер (X-IX вв. до н.э.))
5) отплата, месть
Пр.:ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκα τιμῆς Гомер (X-IX вв. до н.э.)(Патрокл), который пал, мстя за меня
6) наказание, кара
Пр.:οὐ σέ αὕτη τ. Платон (427-347 до н.э.) — эту кару нести не тебе, т.е. твоей вины тут нет
7) честь, почет
Пр.:(τ. καὴ κῦδος Гомер (X-IX вв. до н.э.); προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμέν οὐκ ἔχει погов. Новый Завет)
θεῶν ἐξέμμορε τιμῆς Гомер (X-IX вв. до н.э.)(Ино) получила в удел божественное достоинство, т.е. стала богиней;
τιμῇ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — с честью

8) почитание, уважение
Пр.:τ. θεῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — почитание богов (ср. 7);
τιμῆς ἕνεκα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — в виде (из) уважения (ср. 5);
ὑπὸ πάντων τ. Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — всеобщее уважение

9) воздаяние, вознаграждение, награда
Пр.:(πρὸς τὰ ἔργα τὰς τιμὰς ἑκάστῳ προστιθέναι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
χρυσῆς ἄξιος τιμῆς λαχεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — достойный золотой (т.е. лучшей) награды

10) культ. приношение, дары
Пр.:γάποτοι τιμαὴ νερτέροις θεοῖς Эсхил (525/4-456 до н.э.) — впитываемые землей подношения (т.е. возлияния) подземным богам
11) достоинство, сан, почетное звание, пост
Пр.:οἱ ἐν ταῖς ἀρχαῖς καὴ ταῖς ἄλλαις τιμαῖς Платон (427-347 до н.э.) — занимающие государственные должности и прочие почетные места;
τιμέν ἔχειν προσάγειν τοὺς δεομένους Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — иметь обязанностью вводить просителей, т.е. занимать пост секретаря;
ἐκβαλεῖν τινα ἐκ τῆς τιμῆς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — смещать кого-л. с должности;
τ. ἄχαρις Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — неприятная обязанность

< Предыдущий код 5091 | Следующий код 5093 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!