04972

4972, σφραγίζω

запечатывать, прилагать печать, отмечать печатью, скрывать.


Словарь Дворецкого:
σφρᾱγίζω
тж. med. (fut. σφραγίσω - атт. σφραγιῶ)
1) прилагать печать, снабжать печатью, запечатывать
Пр.:(γράμματα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); med. ἐγγύην Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
σφραγίζεσθαι τοῖς δακτυλίοις Аристотель (384-322 до н.э.) — запечатывать печатью на перстне;
ἐσφραγισμένος Эсхил (525/4-456 до н.э.) — запечатанный, хранящийся под печатями

2) скреплять, утверждать
Пр.:(τι «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм)
σφραγίζεσθαί τινι τὸ λεγόμενον Секст Эмпирик (3 в. н.э.) — подкреплять чем-л. сказанное

3) обозначать, метить
Пр.:σημάντροισιν ἐσφραγισμένος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — покрытый ушибами;
σφραγιζόμενος γελασίνοις «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм — покрытый ямочками (словно) от улыбок

4) отмечать печатью
Пр.:(τοῦτον γὰρ θεὸς ἐσφράγισεν Новый Завет)

< Предыдущий код 4971 | Следующий код 4973 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!