04970

4970, σφόδρα

весьма, очень, крайне.


Словарь Дворецкого:
σφόδρᾰ
I
adv.
1) очень, крайне, весьма
Пр.:(ἄδικος Платон (427-347 до н.э.); ὀλίγοι Менандр (342-290 до н.э.))
θαυμαστῶς ὡς σ. Платон (427-347 до н.э.) — совершенно изумительно;
πάνυ καὴ σ. — с полной несомненностью

2) крепко, сильно
Пр.:(ἱμείρειν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
σ. ἑαυτοῦ φιλία Платон (427-347 до н.э.) — чрезмерное себялюбие

3) тщательно, усиленно
Пр.:(διανοεῖσθαι Платон (427-347 до н.э.))
4) сурово, строго
Пр.:(κολάζειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
5) (при compar.) гораздо
Пр.:(σ. ὑπέρτεροι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
6) исключительно, только
Пр.:(οὐδαμῶς ἄνδρες, ἀλλά τινες σ. γυναῖκες Платон (427-347 до н.э.))
7) (в ответах) вполне, конечно:
Пр.:(καὴ) σ. γε Платон (427-347 до н.э.) ну конечно же
II
τό indecl. сильное влечение, страсть Платон (427-347 до н.э.)

< Предыдущий код 4969 | Следующий код 4971 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!