04921

4921, συνίστημι, συνιστά(ν)ω

1. перех. представлять, являть, показывать, доказывать, хвалить;
ср.з. составлять, устанавливать;
2. неперех. стоять вместе, состоять, держаться.


Словарь Дворецкого:
συν-ίστημι
редко συνιστάνω и συνιστάω (impf. συνίστην, fut. συστήσω, aor. 1 συνέστησα, pf. συνέστᾰκα; к 17-28: aor. 2 συνέστην, pf. συνέστηκα, ppf. συνειστήκειν)
1) ставить вместе, расставлять
Пр.:(τὰ δίκτυα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
συνίστασθαι τὸ ὅλον Платон (427-347 до н.э.) — объединять в одно целое

2) ставить (во главе), назначать
Пр.:(ἡγεμόνα τισίν Полибий (ок. 200-120 до н.э.); συσταθεὴς συνήγορος Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
3) выставлять поручителем
Пр.:(τινά Демосфен (384-322 до н.э.))
4) собирать, объединять
Пр.:(σ. Ἀσίην πᾶσαν ἑωϋτῷ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
σ. ἀντίπαλόν τινι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — собирать противников, т.е. сколачивать союзное войско против кого-л.;
σ. πρὸς ἀλλήλους Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — объединяться друг с другом (против кого-л.);
σ. τινὰς ἐπὴ τέν πρᾶξιν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — привлечь кого-л. к своему делу;
συνεστηκότα εἰς τὸ αὐτὸ ἔθνη Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — слившиеся воедино племена;
συνίστασθαι μισθοφόρους Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — обзаводиться наемными войсками;
ξυνεστῶτος στρατοῦ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — собравшись всей армией

5) восстанавливать, поднимать, подстрекать
Пр.:(τινὰς ἐπί τινι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) и ἐπί τινα Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
ξ. τινὰς ἐς ξυνωμοσίαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — организовать из кого-л. заговор

6) приобретать
Пр.:μαντικέν ἑωϋτῷ συστῆσαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — научиться искусству прорицания
7) сводить, представлять, знакомить
Пр.:(τινά τινι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Новый Завет)
ἰατρῷ συστῆσαί τινα Платон (427-347 до н.э.) — показать кого-л. врачу;
παραβάτην ἑαυτὸν σ. Новый Завет — показать себя преступником

8) выставлять напоказ, т.е. расхваливать
Пр.:(τινά Новый Завет)
9) составлять, устраивать, учреждать, основывать
Пр.:(τέν ὀλιγαρχίαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τέν πολιτείαν Аристотель (384-322 до н.э.))
συνίστασθαι βουλήν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — учреждать государственный совет

10) созидать, образовывать, производить Пр.:(ζῷον ἔμψυχον Платон (427-347 до н.э.)) ; строить
Пр.:(πόλιν Платон (427-347 до н.э.); ναυτικὰς δυνάμεις Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
11) готовить, подготовлять Пр.:(θάνατον ἐπί τινι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); πόλεμον ἐπί τινα Демосфен (384-322 до н.э.)) ; предпринимать
Пр.:(πολιορκίαν Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
12) сгущать, свертывать
Пр.:(τὸ γάλα Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
13) морщить, хмурить
Пр.:(τὸ πρόσωπον Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
14) тж. med. становиться пасмурным, хмуриться
Пр.:(τοῦ ἀέρος συνισταμένου Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
τὸ ξυνεστὸς φρενῶν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — мрачное настроение

15) уплотнять, закреплять
Пр.:(τὰ ἴχνη Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
16) повышать, увеличивать
Пр.:(τὰς τιμὰς τοῦ σίτου Демосфен (384-322 до н.э.))
17) выказывать, проявлять, обнаруживать
Пр.:(εὔνοιαν Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
18) доказывать Полибий (ок. 200-120 до н.э.)
Пр.:συνιστάντες ἐξ Αἰγύπτου μετενηνοχέναι πάντα Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — доказывая, что все принесено из Египта
19) держаться вместе
Пр.:(ἀλλήλοις Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
συστάντες ἀθρόοι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — тесно сомкнув свои ряды;
μετὰ τούτων συνεστῶτες Платон (427-347 до н.э.) — стоявшие с ними в одной кучке;
σ. τινί Новый Завет — стоять рядом с кем-л.

20) (о военных действиях) завязываться Плутарх (ок. 46 - ок. 126)
Пр.:πολέμοιο συνεσταότος Гомер (X-IX вв. до н.э.) и μάχης συνεστεώσης Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — когда завязалось сражение;
πολέμου συστάντος Исократ (436-338 до н.э.) — когда вспыхнула война

21) противоречить, враждовать
Пр.:(τινί Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
γνῶμαι συνέστασαν Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — мнения разошлись;
συνεστήκεε ταύτῃ τῇ γνώμῃ Γωβρύεω Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — этому мнению противоречило мнение Гобрия;
παρατάξεις καὴ κινδύνους συνίστασθαι Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — стремиться к битвам и опасностям

22) спорить
Пр.:(συνεστηκότων τῶν στρατηγῶν Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
23) крепко держаться, противостоять, сопротивляться, бороться
Пр.:(μάχῃ καὴ ὠθισμῷ Лисий (ок. 445-380 до н.э.); σ. λιμῷ καὴ καμάτῳ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
ἀλγηδόνι ξ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — терпеть горе

24) соединяться, сочетаться, сходиться, вступать в союз
Пр.:(λέχος Ἡρακλεῖ ξυστᾶσα Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
οἱ ξυνιστάμενοι и οἱ ξυνεστῶτες Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — члены союза, союзники;
σ. πρός τινα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и μετά τινος Демосфен (384-322 до н.э.) — вступать в союз с кем-л.;
τὸ ξυνιστάμενον Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — сговор, заговор

25) тж. med. составляться, образовываться, возникать
Пр.:ἐπεὴ πόλις ἐκ μυρίων οἰκιῶν συνέστηκε Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — так как город состоит из десяти тысяч домов;
ἐκ δυοῖν γενῶν συνεστάναι Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — состоять из двух родов;
συνιστάμενος καὴ φυόμενος Демосфен (384-322 до н.э.) — зарождающийся и укореняющийся;
οἱ συνεστῶτες εὖ μῦθοι Аристотель (384-322 до н.э.) — хорошо составленные фабулы

26) тж. med. становиться твердым, крепнуть
Пр.:(τὰ συνεστῶτα или συνεστηκότα σώματα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
τὸ αἷμα συνίσταται Аристотель (384-322 до н.э.) — кровь свертывается;
συνεστηκυῖα χιών Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — смерзшийся снег

27) тж. med. длиться, продолжаться
Пр.:(τοῦτο συνεστήκεε μέχρι οὗ οἱ παρεγένοντο Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
28) тж. med. быть постоянным, регулярным, организованным
Пр.:(τὸ πελταστικὸν συνεστηκός Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
τὸ συνεστηκὸς στράτευμα Демосфен (384-322 до н.э.) — регулярное войско

< Предыдущий код 4920 | Следующий код 4922 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!