04920

4920, συνίημι,

разуметь, понимать, узнавать, познавать.


Словарь Дворецкого:
συν-ίημι
(fut. συνήσω, impf. συνίην и συνίειν, aor. συνῆκα, aor. 2 σύνην, pf. συνεῖκα)
1) сводить
Пр.:(σ. τινας μάχεσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
συνέσθαι ἀμφὴ γάμῳ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — договориться насчет брака

2) редко med. слышать, воспринимать
Пр.:(θεᾶς ὄπα Гомер (X-IX вв. до н.э.); τὸν Αἵμονος φθόγγον ξ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
3) внимать, слушать
Пр.:εἰ δ΄ ἄγε νῦν ξυνίει Гомер (X-IX вв. до н.э.) — ну слушай же;
μεῦ βουλέων ξύνιεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — они внимали моим советам

4) замечать
Пр.:(τοῖϊν ξυνέηκε Гомер (X-IX вв. до н.э.))
οὐ συνῆκα ἡδύς τινι διὰ σὲ γεγενημένος Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — я не заметил, чтобы стал из-за тебя кому-л. приятным

5) понимать
Пр.:( Гомер, Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.); σ. ἀλλήλων Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
ξ. ἑλληνιστί τὰ πλεῖστα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — понимать по-гречески почти все;
ξυνῆκα τοὖπος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — я понял (твою) речь;
ξυνιέντες τὰ ναυτικά Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — знающие морское дело;
ἀκούετε καὴ συνίετε Новый Завет — слушайте и разумейте

< Предыдущий код 4919 | Следующий код 4921 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!