04819

4819, συμβαίνω

случаться, приключаться, происходить, складываться.


Словарь Дворецкого:
συμ-βαίνω
(fut. συμβήσομαι, aor. 2 συνέβην, pf. συμβέβηκα; pass.: aor. συνεβάθην, pf. συμβέβασμαι)
1) сдвигать ноги
Пр.:συμβεβηκώς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — со сдвинутыми ногами
2) сходиться, собираться
Пр.:συμβῆναι ποδί Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — сойтись (для боя);
ἐκ τῆς μάχης συμβῆναι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — собраться после боя

3) сближаться, вступать в отношения
Пр.:οὐδαμοῦ συμβέβηκέν μοι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — ничего общего у меня с ним нет;
Ἀθηναίοισιν οὐ συνέβαιν΄ Αἰσχύλος Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — Эсхил держался вдали от афинян

4) присоединяться, добавляться
Пр.:(τοῖσδε κακοῖς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
5) сходиться (на чём-л), заключать условие, договариваться
Пр.:(πρός τινα или τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ξυμβῆναί τι и περί τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — договориться о чем-л.;
λόγοις συμβάς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — договорившись (только) на словах;
ξ. καθ΄ ὁμολογίαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — приходить к соглашению;
οὐδὲν ξυμβάντων Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — не прийдя ни к какому соглашению

6) согласовываться, соответствовать, совпадать
Пр.:σ. τινι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.); — соответствовать чему-л., согласовываться с чем-л.;
εἰς ταὐτὸ σ. τινί Эсхил (525/4-456 до н.э.) — совершенно точно совпадать с чем-л.

7) случаться, приключаться, происходить, складываться
Пр.:(καλῶς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
αἴ μοι συμβαίνουσ΄ ἆται Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — приключившиеся со мной несчастья;
Ὀλυμπιάδα ἀνελέσθαι συνέβη αὐτῷ Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — ему довелось одержать победу на Олимпийских состязаниях;
συνέβη βαστάζεσθαι αὐτόν Новый Завет — его пришлось нести на руках;
τὰ συμβαίνοντα и τὰ συμβάντα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), τὰ συμβεβηκότα Исократ (436-338 до н.э.), Новый Завет; — (случайные) обстоятельства, события;
τὸ συμβεβηκός Аристотель (384-322 до н.э.) — случайное (т.е. привходящее, несущественное) свойство

8) удаваться, выходить
Пр.:ἢν ξυμβῇ πεῖρα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — если бы попытка удалась;
εἴ μοι ξυμβαίνει τοῦτο ; Платон (427-347 до н.э.) — выйдет ли у меня это?;
χρησμοὴ συμβαίνουσι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — предсказания складываются благоприятно;
ξυνέβη αὐτοῖς τῶν Λακεδαιμονίων κακοπραγία Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — им оказалось на руку бедственное положение лакедемонян

9) становиться, оказываться
Пр.:(ταῦτα λαμπρὰ συμβαίνει Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
χαλεπὸν σ. τινί Платон (427-347 до н.э.) — оказываться тяжелым для кого-л.;
ὀρθῶς φήμη συνέβαινε ἐλθοῦσα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — дошедший слух оказался верным

10) получаться, следовать, вытекать
Пр.:τοῦτο συμβαίνει Платон (427-347 до н.э.) — выходит так;
ἐξ ἀμφοτέρων συμβαίνει Платон (427-347 до н.э.) — из обоих положений следует (что)

11) наступать, приходить, являться
Пр.:(εἰ καιρὸς συμβαίνοι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
τῶν (εἱμαρμένων) ναμέρτεια συμβαίνει Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — обнаруживается истинность предсказаний

12) (о числах) доходить, достигать, составлять
Пр.:(σ. οὐ πλέον ἢ εἰς δώδεκα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))

< Предыдущий код 4818 | Следующий код 4820 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!