04624

4624, σκανδαλίζω

1. вводить в искушение, соблазнять, вводить в грех, быть камнем преткновения;
2. оскорблять, раздражать, обижать, задевать, возмущать.


Словарь Дворецкого:
σκανδᾰλίζω
1) соблазнять
Пр.:(τινά Новый Завет)
2) задевать, оскорблять Пр.:(τινά Новый Завет) ; pass. быть задетым, возмущаться
Пр.:(ἐσκανδαλίσθησαν ἀκούσαντες τὸν λόγον Новый Завет)

< Предыдущий код 4623 | Следующий код 4625 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!